Monday, October 2, 2017

Autumn wreaths - 3


I detta avsnitt ska vi göra den lilla pumpan och allt ni behöver finns i Embrillance Stitch Artist 3. Ja förutom tyg, tråd, andra tillbehör och broderimaskinen så klart 😊
In this section, we make the small pumpkin and everything you need is in Embrillance Stitch Artist 3. Well except from fabric, thread, other notions and the embroidery machine that is 😊


Börja med att öppna Embrilliance Stitch Artist – jag har Level 3. Sätt Hoop Size till 100x100 mm. Nu ska vi importera en bild som finns om du klickar på ”Merge design from the Library”. Gå till Shapes 2 och välj Pumpkin.
Start by opening the Embrilliance Stitch Artist – I have Level 3. Set Hoop Size to 100 x 100 mm. Now we'll import an image that is available if you click on "Merge design from the Library". Go to the Shapes 2 and select Pumpkin.

När jag importerade den så var den ca 29x36 mm. Jag kommer förstora den så den blir ca 74x71 mm.
When I imported it the size was about 29x36 mm. I will enlarge it to about 74x71 mm.
Därefter ska jag forma pumpan en aning. Jag kommer att längst ner dra upp punkten en liten aning och sedan forma linjen med Beizer handles på bägge sidorna.

Then I’ll shape the pumpkin a little. I will at the bottom pull up point a little bit, and then shape the line with the Beizer handles on both sides.

Jag kommer även att forma själva skaftet på pumpan genom att göra det lite smalare nertill. Jag gör på samma sätt att jag flyttar punkterna och sedan formar linjen med Beizer handles.

I will also shape the stem on the pumpkin by making it a bit narrower at the bottom. I do it in the same way that I move the pointes a little bit and then shape the line with the Beizer handles.

När du har en linje du är nöjd med ska vi göra några linjer på själva pumpan. Jag börjar upptill och med ”Draw with points” så sätter jag punkter i en liten böj på ena sidan. Jag högerklickar och sedan sätter jag nästa punkt längst ner och går upp med en likadan böjd linje. Högerklicka däruppe och sedan kan du justera linjerna genom att justera punkternas positioner. 

When you have a line you are happy with, we're going to do a few lines on the pumpkin. I start at the top and with "Draw with points" so I put points on a slight bend on one side. I right click and then I put the next item at the bottom and goes up with a similar curved line. Right-click up there and then you can adjust the lines by adjusting the positions of the periods.Se till att start och stoppunkterna kommer så pass högt upp och långt ner att de täcks av satinbården. Detta kan dock korrigeras senare. Jag har på bilden temporärt ändrat ordningen så ni ska se att de går upp under (eller som här över) satin linjen.
Make sure the start and end points will be so high up and far down that they are covered by satin border. However, this can be corrected later. I have the picture temporarily changed the order so you will see that they get up in (or, as here above) satin line.

De linjerna väljer jag Run på och gör den sedan i Properties till en Stem stitch.
The lines do I choose Run on, and then make it in the Properties to a Stem stitch.

Nästa steg är att göra ögon och det kommer jag göra av några trianglar. Vi importerar en bild som finns om du klickar på ”Merge design from the Library”. Gå till Shapes 1 och välj den triangle som ser ut som en triangel med spetsen upp. 
The next step is to make eyes and I will do some triangles. We import a picture that is available if you click on "Merge design from the Library". Go to Shapes 1 and select the triangle that looks like a triangle with the point upwards.

Du kommer att behöva förminska storleken rejält. När du är nöjd placerar du ögat ungefär där jag har satt det på bilden och gör sedan en Copy/Paste. Flytta sedan det andra ögat till motsatt sida, se bilden.
You will need to reduce the size considerably. When you are satisfied, you place the eye about where I've put it on the image, and then do a Copy/Paste. Then move the other eye to the opposite side, see picture.


Gör nu en Fill på dessa två trianglar.
Now make a Fill at these two triangles.

Därefter till munnen och även här så kommer jag att utnyttja en form som finns i ”Merge design from the Library”. Gå till Shapes 1 och välj den form som heter Half Oval. Det kommer nu se ut så här. Börja med att vända designen så den runda sidan kommer neråt. Förminska sedan munnen så du får en storlek du gillar. Placera den där du vill ha munnen.
Then to the mouth and here I will use a form which can be found in the "Merge design from the Library". Go to Shapes 1 and select the form called Half Oval. It will now look like this. Start by turning the design so the round side is going down. Then reduce the mouth so you get a size you like. Place it where you want your mouth to be.

Gör en Fill på munnen och lägg även till Travel Edge på den så kommer linjen längs kanterna se snyggare ut. Du vill kanske flytta start och stopp så att de ligger på motsatta sidor.
Make a Fill on the mouth and also add Travel Edge on it, so will the line along the edges look prettier. You might want to move the start and stop so that they are on opposite sides.

Slutligen markerar vi den yttre konturen på pumpan och gör en Copy/Paste. Gör en Double Run på den linjen och byt även färg. Låt den linjen ligga på sista plats för tillfället. Markera den även som en Position Line så att den inte av misstag blir bortraderad som överlappande stygn när filen sparas. Den linjen är avsedd att sy fast baksidan på pumpan.
Finally, we mark the outer contour of the pumpkin and make a Copy/Paste. Make a Double Run on that line and change colour. Let the line be in last place at the moment. Select a Position Line so that it does not accidentally become erased as overlapping stitches when the file is saved. The line is designed to sew back on the pumpkin.

På den första yttre konturen väljer vi Appliqué. I rutan för Properties väljer vi Border – Satin. Jag valde 3 mm som bredd men borde kanske haft en aning bredare. Men detta är en smaksak. Kryssa i Position och Material Lines. 
Det sista vi ska göra är att splitta upp linjerna som ingår i Applikations”kombon”. Vi kommer att få göra dessa förändringar på själva designfilen.
Min fils objekt ser nu ut som följer
1.   Appliqué – bestående av 3 objekt som vi dock inte ser här
2.   Linjerna på pumpan som är stem stitch
3.   Ögonen
4.   Munnen
5.   Double Run linjen som vi ska använda att sy fast bakstycket.

On the first outer contour, we select Appliqué. In the box for the Properties we select Border – Satin. I chose 3 mm as width but should maybe have chosen it slightly wider. But this is a matter of taste. Check the Position and Material Lines.

The last thing we should do is to split up the lines included in the Appliqué “combo". We will however make these changes on the embroidery file.
My file objects now looks as follows:
1.   Appliqué – consisting of 3 items that we cannot see
2.   The lines on the pumpkin that is stem stitch
3.   The eyes
4.   The mouth
5.   The Double Run the line that we will use to sew the back cover.

Spara din fil dels som en be fil och dels som en broderifil. Innan du sparar filen rekommenderar jag att du kör designen i "Stitch Simulator". Dels för att se att allt sys i den ordning du vill men även att start och stoppunkter är "synkade" så du inte behöver få alltför många hoppstygn. Detta ersätter dock inte testsömnad 😊


Save your file as an be file and as an embroidery file. Before you save your file I would recommend that you run your design through the Stitch Simulator. Partly to ensure that everything is sewn in the order you want, but also that start and stop points are "synchronized" so you do not have to get too many jump stitches. This however does not replace test sewing 😊

Öppna broderifilen i ett nytt fönster i Embrilliance. Nu kommer du att se att det första objektet består av 3 delar.
1. Position Line
2. Material Line
3. Satin bården
Vad du ska göra är nu att flytta Satinbården så den hamnar på den sista positionen i Object’s List. Spara sedan designfilen under ett nytt namn.
Open the embroidery file in a new window in Embrilliance. Now you will see that the first item consists of 3 parts.
1.   Position Line
2.   Material Line
3.   Satin border
What you should do now is to move the Satin border so it falls on the last position in the Object's List. Then save your design file under a new name.

När man sedan syr designen så gjorde jag så att jag spände rivbart mellanlägg i en brodérbåge. Därpå la jag ett lager vadd och lät position line sy fast det. Sedan lades tyget för pumpan på och Material Line sys.

When you then sew the design I hooped tear away stabilizer in a hoop. Then I added a layer of batting and let position line sew it in place. Then the fabric was added for the pumpkin and the Material Line was sewn.

Slutligen sys linjerna på pumpan, ögon och mun.
Finally, the lines on the pumpkin, eyes and mouth are sewn.

Ta bort bågen men rör inte tyget – lägg på tyget för baksidan och sy fast det med den Double Run linje som är innan Satin linjen.
Remove the hoop but do not remove the fabric – add on fabric for the back and sew it with the Double Run line before the Satin line.

Nu tar vi återigen bort bågen och klipper bort tyg och vadd på både fram och baksida så nära linjen du bara kan.
Now we once again remove the hoop and cut away the fabric and batting on both front and back so close to the line as you can.

Sätt tillbaka bågen och sy satinlinjen. Här kommer du att behöva förstärka med små scrap-bitar av vattenlösligt mellanlägg. Alternativt kan man sy på vattenlösligt mellanlägg av den vävda typen. Därefter är det bara att ta bort pumpan och ta bort överflödigt vattenlösligt mellanlägg.
Put the hoop back onto the machine and sew the satin line. Here you will need to reinforce with small scrap pieces of water soluble stabilizer. Alternatively, you can sew on water soluble stabilizer of the woven type.  Then it is just to remove the pumpkin and remove excess water soluble stabilizer.

För att piffa upp pumpan lite mer valde jag att även måla stammen med grönt glitter-glue.

To spice up the pumpkin a little more, I chose to also paint the stem with green glitter-glue.

När allt var torrt lade jag även på ett lager av decoupage lack avsett för textil. Nästa gång ska ni få se min fina lilla dörrkrans.

When everything was dry, I put on a layer of decoupage varnish designed for textiles. In my next post I will show you my pretty little door wreath.

Designs: Made in Embrilliance Stitch Artist 3

No comments:

Post a Comment