Wednesday, October 18, 2017

Do the dishes in Halloween style - 1

Eftersom Halloween närmar sig tänkte jag fortsätta på detta tema samt även visa hur lätt vi kan ändra på en stygnsättningsfil för att få ett annat utseende samt användningsområde. De flesta stygnsättningsprogram har en speciell stygnsättningsfil som är ändringsbar. Spara alltid den för då slipper du göra om hela processen ifall du bara vill ändra några detaljer på en befintlig fil du gjort. I detta fall kommer jag att visa hur jag ändrar på den BE-fil (working fil) jag skapade i Embrilliance Stitch Artist 3. Jag tänker fortsätta på pumpatemat och använda den BE-fil jag gjorde för min trädgårdsflagga. Det vill säga den pumpa som jag ändrade applikations-satinen på till vanlig satin.
As Halloween approaches, I thought to continue on this theme as well as show how easy we can change a stitch file to get a different look and purpose. Most digitizing programs have a special stitch file that is changeable. Always save it because you will not need to redo the entire process if you just want to change some details on an existing file you've made. In this case, I will show how I change the BE file (working file) I created in Embrilliance Stitch Artist 3. I intend to continue on the pumpkin theme and use the BE file I made for my garden flag. That is, the pumpkin I changed the appliqué satin to ordinary satin.
Att anpassa stygnsättningen till det material man ska använda att brodera på är ibland helt nödvändigt. Här ska jag brodera på disktrasor – den torra varianten. Dessa har jag köpt på IKEA. Att brodera på disktrasor har varit väldigt populärt i Sverige de senaste åren. Jag har till och med broderat på disktrasor och skickat som julkort i cellofankuvert 😊 När jag broderar på disktrasor så vill jag inte ha alltför stygnintensiva designs eftersom ju mer nålen perforerar materialet ju större chans att de går sönder, så det gäller att göra en liten avvägning. Minimalt med underlay, gärna öppna designs och kanske även lätta lite på densiteten. Helt enkelt prova sig fram men jag gör anpassningar som jag kanske inte skulle göra på ett vanligt tyg.
Adapting the stitching to the material to be embroidered is sometimes absolutely necessary. Here I am going to embroider on a sponge dish cloth - the dry variant. These I have bought at IKEA. Embroidery on dish cloths has been very popular in Sweden in recent years. I have even been embroidered on a dish cloth and sent as a Christmas card in a cellphone case 😊 When I’ve embroidered on a dish cloth, I do not want to have too stitch-intensive designs because the more the needle perforates the material, the more chance it breaks, so it is important to have the right balance . Minimal underlay, open designs and maybe also lessen the density. Simply try out - but I make adjustments that I might not do on a regular fabric.
Det allra första jag gör är att mäta hur stor yta på disktrasan jag ska och kan brodera på beroende på den bågstorlek man har. Här har jag kommit fram till att bredd 150 mm x höjd 170 mm (6x7 inches) är bra. Det gör också att jag får plats med det i min 150x240 mm brodérbåge. I Preferences skapar jag en sådan bågstorlek. Annars kan man ju ta en större båge och skapa en rektangel i den storleken – det är bara så man har en ram att hålla sig inom.
The very first thing I do is to measure the surface of the dish cloth I will and can embroider according to the hoop size I have. Here I have found that a width of 150 mm x height 170 mm (6x7 inches) is good. It also lets me use it with my 150x240 mm embroidery hoop. In Preferences, I create such a hoop size. Otherwise, you can take a larger hoop and create a rectangle in that size - it's just so you have a frame to stay inside.
Börja med att öppna Embrilliance och Stitch Artist 3 och infoga BE filen av pumpan. Eller så öppnar ni via BE filen pumpan med en satin linje.  Det jag har sett – kanske jag inte riktigt vet hur jag ska göra - är att den öppnas den i ”originalbågstorlek”. Nåväl det är ju inget värre än att man ändrar bågstorlek, eller hur? 😊
Här har ni instruktionen för hur jag gjorden den ursprungliga applikationspumpan.
Här är instruktionen för hur ni gjorde om den till en enkel applikation med enbart satin.
Start by opening Embrilliance and Stitch Artist 3 and insert the BE file of the pumpkin. Or you can open the BE Pumpkin with a satin line. What I've seen - maybe I do not really know how to do - is that it opens it in "original hoop size". Well, it's not worse than changing the hoop size, right? 😊
Here you have the instructions for how I made the original appliqué pumpkin.
This is the instruction for how you made it into a simple appliqué using only the satin.
Nu ska jag ändra satin linjen till att bli en Run och därefter ändra den till en Stem stitch med bredd 3 mm. Se till att ni har Tie at entry och Tie at exit ikryssat.
Now I'll change the satin line to become a Run and then change it to a Stem Stitch with a width of 3 mm. Make sure you have Tie at entry and Tie to exit set.

Därefter så justerar jag de mittersta linjerna så de är anpassade till den nya ”outlinen”. Det jag fick ändra på var att flytta punkterna i ändarna av linjerna en aning så de ligger bakom den nya ”outlinen”. Se till att ni har Tie at entry och Tie at Exit ikryssat.
Then I adjust the middle lines so they are adapted to the new "outline". What I had to change was to move the points at the ends of the lines slightly so they are behind the new "outline". Make sure you have Tie to entry and Tie to exit set.
Därefter så ska vi bearbeta ögon och mun genom att i Properties ta bort Underlay. Se till att ni har Tie at start och Tie at exit ikryssat.
Then we will process the eyes and mouth, by in Properties removing the Underlay. Ensure that you have the Tie at entry and Tie at exit ticked.
Spara nu den nya Pumpa designen som en working fil, dvs en BE-fil under ett nytt namn. Egentligen skulle jag rekommendera att man börjar med att spara designen under ett nytt namn för att inte av misstag skriva över original-filen. Då kan man spara efter varje moment om man vill 😊
Now save the new Pumpkin design as a working file, i.e. a BE file under a new name. Actually, I would recommend starting by saving the design under a new name to not accidentally overwrite the original file. Then you can save for each step if you want to

Sedan väljer jag en font och skriver Halloween med stora bokstäver. Här har jag valt Jazz ur Embrilliance, men ni kan ju välja en spöklik Halloween liknande BX font om ni har en sådan. Försök under alla omständigheter att välja en som inte har så mycket underlagsstygn. Nu ska jag dessutom göra om den satinen eftersom disktrasorna kanske inte riktigt är avsedda för väldigt stygnintensiva broderier, speciellt är de är ganska små. Här ser ni fonten som den blev i original, 139.2mm x 16.4 mm.
Then I choose a font and write Halloween in uppercase letters. Here I have chosen Jazz from Embrilliance, but you can choose a spooky Halloween like BX font if you have one. In any case, try to choose one that does not have so much underlay stitches. Now I'm going to redesign that satin because the dish cloths are not really intended for very stitch-intensive embroideries, especially if the like these are quite small. Here you see the font as it was in original, 139.2mm x 16.4mm.
På den här fonten jag valde gick jag in i Properties och Stitch och ändrade följande:
Vid Autofill ändrade jag typ till None
Satin Density ändrade jag till 5
Avmarkerade all ”Underlay”.
In this font I chose, I selected Properties and Stitch and changed the following:
At Autofill, I changed the type to None
Satin Density I changed to 5
Deselected all "Underlay".
Nu kan man ju sy designen så här om man vill. Jag gjorde ett prov på en disk trasa. 
Now you can design the design like this. I did a sample of a dish cloth. 
Nu ville jag göra fonten lite större så jag förstorade fonten på höjden till 35,7 mm. Då blev det så här. Jag tycker faktiskt att den blev mer Halloweenaktig när den förstorades på höjden.
Now I wanted to make the font a little bigger so I enlarged the font’s height to 35.7 mm. Then it became like this. I actually think it became more Halloween when it was enlarged.
För att brodera detta på disktrasan så fäste jag disktrasan i en ram som jag gjort till min båge av bakplåtspapper av teflon. Jag fäste den med knappnålar i sidorna.
To embroider this on the dish cloth, I put the dish cloth in a frame that I made to my hoop from a Teflon baking sheet. I fastened it with pins on the sides.

Jag använder inget mellanlägg och eftersom bågen är större än disktrasan så mäter jag ut så jag får rätt avstånd från mittlinjenrna.
I do not use any stabilizer and because the hoop is larger than the dish cloth, I measure so that I get the right distance from the center line.
Från baksidan ser ni att nålarna går upp i disktrasan igen.
From the back you see that the needles reappear in the dish cloth again.

Min färdiga disktrasa.
My finished dish cloth.
Visst blev det skillnad från den naturella?
Surely it was different from the natural one?
Baksidan blir så här.
The back is like this.

Visst passar den till min trädgårdsflagga?
Certainly does it fit my garden flag, doesn’t it?

INFORMATION ON DESIGNS
DESIGNS: Designs are made in Stitch Artist 3 from Embrilliance
LETTERING: From Embrilliance Essentials 
SPONGE DISH CLOTHS: PLUSSIG from IKEA

No comments:

Post a Comment