Saturday, October 7, 2017

Sparkling mugrug with contrasts


Jag gillar verkligen kontraster – som på denna mugrug. Matt, glitter, text och ITH. Nu behöver man ju inte ta texten så bokstavligt utan man kan ju tolka in glädje som bubblar likt champagne. Dansa på bordet vet jag inte om jag nånsin gjort eller kommer att göra men se symboliken.

I really like contrasts - like on this mug. Matt, glitter, text and ITH. Now you do not have to take the text so literally, but you can interpret joy like bubbles like champagne. Dancing on the table I do not know if I've done or will do but see the symbolism.

Ni kanske inte ser kontrasterna direkt men just linnetyg till en Mug Rug är väl inte det vanligaste. Sedan har jag använt 4 olika slags trådar – en metallic guldtråd, en polyestertråd, en rayontråd och en vanlig sytråd för att få en matt effekt.
You may not see the contrasts immediately, but linen fabrics for a Mug Rug is probably not the most common. Then I have used 4 different kinds of threads - a metallic gold thread, a polyester thread, a rayon thread and a regular sewing thread to get a matt effect.

Man skulle kunna säga att jag går från matt till det mest glittrande.
One could say that I go from matt to the most sparkling.

När man syr behöver man en bra sax och denna lilla färgglada storksax var vass och hade bra tyngd.
When sewing, you need a good scissor and this little colorful stork scissors was sharp and had good weight.

En annan sak ni kanske inte lade märke till med denna mugrug var att det är två champangeglas i bakgrunden av all text. Jag valde att sy glasen och hjärtat och en av applikationssömmarna med metallictråd för att få fram lite ”sparkle”.
Another thing you may not notice with this mug was that there are two champagne glasses in the background of all text. I chose to sew the glasses and the heart and one of the appliqué seams with metallic thread to get a little sparkle.

Därefter så blev det vanliga trådar – ja, både vanlig sytråd och broderitråd av polyester och rayon. Eftersom jag valt att sy med olika trådar samtidigt som även valt andra färger på vissa meningar så använde jag mitt Embroidery Software för att Infoga färgbyten mellan de olika meningarna. En ändring jag gjorde var att jag bytte färg på en av de två understa meningarna eftersom jag inte ville ja dem i samma färg. Jag gjorde detta i Embrilliance genom köra Stitch Simulator och när ena meningen var slut trycka på ”Insert Stop – Insert a Color Stop”. Sen var det bara att infoga ett färgbyte. Hur enkelt som helst. Därefter så är det bara att flytta färgerna som man vill ha lika eller olika. Nu kan man ju göra det i det flesta software så proceduren kan vara lite olika.
Then it became common threads - well, both regular sewing thread and polyester and rayon embroidery threads. Since I chose to sew with different threads while also selecting other colors on certain sentences, I used my Embroidery Software to insert color changes between the different sentences.  One change I did was that I changed color on one of the two bottom sentences as I didn't want them to be the same color. I did this in Embrilliance by running Stitch Simulator and when one sentence was over, press "Insert Stop - Insert a Color Stop". Then just insert a color change. Works like a breeze. After that, just move the colors you want to sew after each other or in a different order. Now you can do it in most software so the procedure can be a little different.

Baksidan är helt ren och Mug Rug avslutas med en snygg satinsöm. En väldigt trevlig freebie Mug Rug.
The back is completely clean and the Mug Rug ends with a nice satin stitch. A very nice freebie Mug Rug.

På senare tid har jag börjat använda en combination av rivbart mellanlägg och sedan förstärka med vattenlösligt mellanlägg av plastvarianten bär man gör ITH saker med en satinkant. Fungerar faktiskt riktigt bra.
Lately I have started to use a combination of tear away stabilizer and then reinforce with water soluble stabilizer of the plastic version to make ITH things with a satin border. Actually works really well.


Det är svårt att återge de olika kontrasterna av metalltråd, matt tråd, linne och vanlig brodértråd men kanske ser ni lite i alla fall.
It is difficult to reproduce the different contrasts of metal thread, matte thread, linen and plain embroidery thread, but maybe you'll see a little at least.
DESIGNS: FREEBIE MUG RUG FROM FRUBLOMGREN FACEBOOK CLUB
FABRIC: LINEN FABRIC AINA FROM IKEA

No comments:

Post a Comment