Wednesday, November 8, 2017

Christmas cards – 2

Hur gjorde jag då dessa julkort? Det är egentligen ganska enkelt. Jag hade en bunt, eller rättare sagt flera buntar av tomma fotokort liggande och dem tänkte jag att jag skulle kunna utnyttja till något.
How did I do these Christmas cards then? It's really quite simple. I had a bundle, or rather several bundles of blank photo cards lying around and I thought I could use then for something.
Eftersom det blev ett väldigt, väldigt långt inlägg 😊 så kommer jag att dela upp det i två delar. Först den mer ”tekniska delen” i Embrilliance och sedan hur man syr ut kortet och hur det ser ut.
Vitsen med det här kortet är att göra det ITH (in-the-hoop). Sedan är det egentligen bara en ficka vi syr.
Because this became a very, very long post 😊I will divide it into two parts. First, the more "technical part" in Embrilliance and then how to sew the card and how the different steps look.
The idea with this card is to make it ITH (in-the-hoop). Then it's really just a pocket we sew.

Jag börjar med att noga mäta kortet. Mitt kort är 101 x 152 mm. Till det måttet kommer jag att lägga 4 - 4.3 mm på varje mått. Det innebär att jag kommer ha ett mått som är 105 x 156 mm. Men som med allt annat så bör man göra ett prov. Jag kommer tala om hur längre ner i beskrivningen.


I start by carefully measuring the photo card. My card is 101 x 152 mm. To that, I will add 4 to 4.3 mm on each measure. That means I will have a measure of 105 x 156 mm. But as with everything else, you should do a test. I will talk about the further down the tutorial.
Öppna Embrilliance Stitch Artist (jag har SA 3). Sätt hoop till 130x180 mm. Infoga en Rectangle Vert. Klicka på Select objekt ikonen och skriv nu i följande mått - 105 x 156 mm. Se till att låset vid Scale proportionally är upplåst.
Open Embrilliance Stitch Artist (I have SA 3). Put hoop size to 130x180 mm. Insert a Rectangle VertClick on the Select Object icon and then type in the following dimensions - 105 x 156 mm. Make sure the lock at Scale proportionally is unlocked.
Gör nu en Flip Vertically så start/stopp hamnar nere i vänstra hörnet. Gå till Create. Klicka på close open outline.
Now do a Flip Vertically so start / stop ends down in the left corner. Go to Create. Click on close open outline.
Flytta start/stopp punkterna så de ligger på varsin sida. Det är helt valfritt om ni vill ha start till höger eller vänster.
Move the start/stop points so that they are on either side. It is absolutely optional if you want to start right or left.

Markera bägge punkterna, högerklicka och välj Break at points. Om du tittar i objekts ser du att du nu har en linje och en rektangel som enbart har 3 sidor.
Select both points, right-click and select Break at points. If you look in Objects you see that you now have a line and a rectangle that has only 3 sides.

Man kan även göra på ett annat sätt som kanske kan tilltala en del bättre och det är följande. Gör precis som ovan så att du har din rektangel i angivna mått i bilden.
You can also do in a different way that might appeal better to some and that is the following. Just as above, you have your rectangle in the specified dimensions in the image.

Se till att default Drawing with Line är i kryssat. Använd sedan Draw with Points och sätt 4 punkter enligt bilden. Du får justera linjernas rakhet när du satt punkterna och högerklickat. I detta fall använder vi den infogade rektangeln enbart som en mall.
Make sure the default Drawing with Line is ticked. Then use Draw with Points and add 4 points as shown. You can adjust the straightness of the lines when you’ve set the points and right-clicked. In this case we use the inserted recangle only as a template.

Därefter så sätter vi 2 punkter för linjen nederst och börjar då där den andra linjen slutar.
Then we put 2 points for the bottom line and then begin where the second line ends.

Välj först Run och välj Single. Glöm inte Tie at entry och Tie at exit. Kontrollera måttet på rektangeln så den är 105 x 156 mm, om inte justera.
First select Run and select Single. Do not forget Tie at entry and Tie at exit. Check the size of the rectangle so that it is 105 x 156 mm, if not adjust.

I detta läge skulle ni nu kunna spara denna som en be fil och kalla den version 1 och sen spara den som en stygnfil. Sy nu ut rektangeln utan nederdel på ett tyg liknande ni ska sy på eller ett billigt bomullstyg. Ni kan bara lägga tyger dubbelt och sy denna rektangel utan botten. Därefter provar man att det går att skjuta in kortet. Det ska vara en bra passform, inte för snävt och inte alltför stort. Justera efter behov. Vill man provsy i det riktiga tyget skulle jag rekommendera att sätta en lång stygnlängd ex 6 mm och tråckla runt. Det är sedan lätt att repa upp. Glöm dock inte att sätta tillbaka stygnlängden.
In this mode you could now save this as a BE file and call it version 1 and then save it as a stitch file. Now sew the rectangle without the bottom part on a fabric like you want to sew on or a cheap cotton fabric. You can a put a double folded fabric and sew this rectangle without the bottom. Thereafter, you can test that you will be able to insert the card. It should be a good fit, not too tight and not too big. Adjust as needed. If you want to test sew in the real fabric, I would recommend setting a long stitch length of 6 mm and baste around. It is then easy to remove the basting stitches. However, do not forget to set back the stitch length.

Gör en Copy/Paste på denna linje och välj BackStitch 5 pass och längd 3 mm. Glöm inte Tie at entry och Tie at exit.
Make a Copy/Paste on this line and choose BackStitch 5 passes and 3 mm length. Do not forget Tie at entry and Tie at exit.

För att slippa hoppstygn kan du flytta start och stopp vid den andra linjen. Åsätt sedan den nedersta linjen samma egenskaper som den andra rektangeln utan botten, dvs BackStitch 5 pass och 3 mm längd. Glöm inte Tie at entry och Tie at exit.
To avoid jump stitches, you can move start and stop at the second line. Then set the bottom line the same characteristics as the other rectangle without the bottom, i.e. BackStitch 5 pass and 3 mm length. Do not forget Tie at entry and Tie at exit.

Sätt gärna olika färger på de olika linjerna och sätt dem som Position Line så att de inte av misstag tas bort som onödiga stygn. Spara nu denna fil som julkort mall 105 x 156 mm.
Assign different colors to the different lines and set them as Position Line so that they are not accidentally removed as unnecessary stitches. Save this file as a Christmas card template 105 x 156 mm.

Nu kommer vi till det roliga och det är utsmyckningen. Jag har valt att leka med stjärnor och hjärtan på mina två julkort. För att veta hur jag ska placera dem infogar jag den design som ska sys eller bara tjäna som riktlinje. På kortet med applikationsängeln broderade jag ängeln på tyget, medan jag på ett kort ni ska få se i morgon gjorde det lite mer åt 3 D hållet. Allt är ju en fråga om man ska ha designen kvar eller kunna ta bort den.
Now we come to the fun and it is the decoration. I have chosen to play with stars and hearts on my Christmas cards. To know how to position them, I insert the design to be sewn or serve as a guideline only. On the card with the appliqué angel, I embroidered the angel on the fabric, while I on the card I will show you tomorrow I made it more into a 3 D effect. It's all about if you want the design to remain on the card or be able to be removed.

Därefter infogar jag stjärnor eller hjärtan eller andra motiv från Merge Design from the Library. Jag ser till att de ligger i ordning när de ska sys ut så jag inte har hoppstygn upp och ner, kors och tvärs. Dessa åsätter jag Run som stygntyp och sätter Bean, 5 pass och längd 2.5 mm.
Then I insert stars or hearts or other motifs from Merge Design from the Library. I make sure they are in the order they are to be sewn so I do not have jump stitch up and down, cross and cross. On these I put Run as a stitch type and put Bean, 5 passes and 2.5 mm length.

Därefter infogar ni en text alternativt så gör ni en rutan med Namedrop funtionen – detta gör ni som ni vill. Ska ni sy många julkort och vill ”skräddarsy” vad som står – kanske på olika språk är Namedrop funktionen bra annars kan man ju lika lätt skriva ett namn eller text. Jag skrev ju om den BERÄTTADE OM I DETTA INLÄGG.
Then you insert a text or you do a box with the Namedrop function - you can do that as you wish. Do you have many Christmas cards to do and want to "customize" what's written on the - maybe in different languages, the Namedrop feature is good, otherwise you can write a name or text just as easily. I wrote about it IN THIS BLOG POST.

Slutligen ska vi bara sätta allt i rätt ordning,
1. Rektangel utan botten – single run
2. Design – i mitt fall ängeln
3. Stjärnor eller hjärtan
4. Text eller Namn
4. Rektangel utan botten – BackStitch 5 pass
5. Linjen som är botten på rektangeln - BackStitch 5 pass

Finally, we'll just put everything in the right order,
1. Rectangle without the bottom - single run
2. Design – in my case the angel
3. Stars or hearts
4. Text or Name
4. Rectangle without the bottom - BackStitch 5 pass
5. The bottom line of the rectangle - BackStitch 5 pass
Facts about designs/fabrics etc:
Software used for this project: Embrilliance and Stitch Artist (I have SA 3)

No comments:

Post a Comment