Sunday, November 5, 2017

Key Fob - 2


I detta avsnitt ska jag visa hur jag gjorde nyckelringen. 
In this post I will show how I did the key fob.


Jag började med att öppna Embrilliance och Stitch Artist 3. Därefter så använde jag mig av funktionen ”Merge Designs from Library”. Min ”hoop” satte jag till 130x180 mm. Det första jag infogade var cirkeln och den förminskade jag så att den var ca 53x53 mm
I started opening Embrilliance and Stitch Artist 3. Then I used the "Merge Designs from Library" feature. My "hoop" I set to 130x180 mm. The first one I inserted was the circle and I reduced it so that it was about 53x53 mm.

Därefter infogade jag den vertikala rektangeln.
Then I inserted the vertical rectangle.

Eftersom jag från början inte visst hur lång jag skulle göra själva delen som man knäpper med så blev den lite för lång. Men det kan ju också fylla sin funktion för att se hur lätt det är att prova. Ursprungligen satte jag storleken på den till ca 15 mm x 100 mm.
Since I did not know how long I would make the part that you're fastening the key fob with, it was a bit too long at start. But it can also fill its function to see how easy it is to try. Originally I set the size of that to about 15 mm x 100 mm.

Jag placerade den så att den gick ner aningen i cirkeln. Det var i det här läget jag höll på ”att bli tokig” för jag ville ha bort den här delen men sen kom jag som sagt på en mycket smartare lösning. Senare den kvällen insåg jag emellertid vad jag gjorde fel och hade glömt 😊

I placed it so that it went down the circle. It was in this situation I was "going crazy" because I wanted to remove this part but then I came to a much smarter solution. Later that evening I however realized what I did wrong and had forgotten 😊

I det här läget skulle ni kunna skriva ut en mall på denna om ni först gör linjerna till Running Stitches (så de syns lite bättre). Spara filen som en working file (BE fil). Ni kan kalla den grundmall. När jag skrev ut hade jag gjort hela designen men det är onödigt för det är redan i detta läge ni kan justera.

In this mode you could print a template on this if you first make the lines to Running Stitches (so they are a bit more visible). Save the file as a working file (BE file). You can call that base design. When I printed, I had done the whole design but it is unnecessary because it is already in this position you can adjust.
Trial with longer hanger
Adjusted length of hanger


När jag mätte min design så kom jag fram till att själva hängaren skulle vara 65 mm så det man gör sen är att ta tillbaka Run stitches genom att göra det till ”Artwork with no stitches” igen. Markera den och genom att trycka på Pilen så kan ni sedan i rutorna för mått ange höjd 65 mm. Ni måste även öppna låset för att kunna bibehålla bredden om ca 15 mm.
When I measured my design, I realized that the hanger itself would be 65 mm, so it's time to take back Run stitches by turning it into "Artwork with no stitches" again. Select it and by pressing the arrow, you can then specify height 65 mm in the boxes. You must also open the lock to maintain the width of about 15 mm.
This is just to show the Union part. The tab strap is too long here


När det är klart går man tillbaka till Create delen och klickar på Union. I detta läge se ni egentligen ingenting men om ni går till objects så kommer ni att se att det finns ett tredje object som är en outline runt hela designen.
When done, return to the Create section and click Union. In this mode you really do not see anything but if you go to objects, you will see that there is a third object that is an outline around the entire design. 
Vi börjar med att ta bort själva rektangeln. Markera den i objekts och tryck på delete. Fortfarande syns inget speciellt. Sedan markerar ni cirkeln och förminskar den till ca 49x49 mm. Nu ser ni en skillnad.
Kopiera Union objektet. Nu ska vi åsätta stygn och allt ska egentligen vara Run. Den första Union ska sys som objekt nummer 1 så flytta den till den positionen. Den väljer vi Run och Single på.
Därefter så ska cirkeln sys. Den väljer vi Run och Bean på. Upprepa samma på den sista Union. Glöm inte Tie at entry och Tie at exit.
We start by removing the rectangle itself. Select it in object and press delete. Still nothing is seen. Then you select the circle and reduce it to about 49x49 mm. Now you see a difference.
Copy the Union object. Now we will "assign stitches" and everything should really be Run. The first Union should be sewn as Object No. 1 so move it to that position. For that one we select Run and Single.
Then the circle will be sewn. We choose Run and Bean. Repeat the same for the last Union. Do not forget Tie at entry and Tie at exit.En annan sak jag gjorde vara att flytta upp Start och Stop till övre vänstra hörnet. Detta för att den delen kommer hamna på baksidan och då slipper jag eventuellt synliga punkter på framsidan. Detta gäller båda Union delarna.
Another thing I did was to move up Start and Stop to the upper left corner. This because that part will end up on the backside and then I will avoid any visible points on the front. This goes for both Union parts.

Därefter så infogar jag NAME DROP  funktionen enligt instruktionerna i den här videon. NAME DROP objekten ska ligga efter cirkeln och innan den sista Bean Stitch. Välj valfri bokstav från de inbyggda fonterna eller en BX font.
Then I insert the NAME DROP feature according to the instructions in this video. The NAME DROP items should be after the circle and before the last Bean Stitch. Choose any letter from the built-in fonts or a BX font.

Visst var det enkelt och visst är NAME DROP funktionen helt fantastiskt smidig?
Certainly, the NAME DROP feature is absolutely amazingly smooth?

En sista justering och det är att den sista Union som vi syr med en Bean Stitch ska flyttas till sista plats. Vi vill alltså att färgordningen ska vara följande. Därefter sparar du designen både som en BE fil och som en stygnfil för din maskin.
1. Första Single Stitch Union linjen
2. Cirkeln i Bean Stitch
3. Bokstaven från Name Drop funktionen
4. Sista Union med Bean Stitch
One last adjustment and it is that the last Union we sew with a Bean Stitch should be moved to the last position. We want the color scheme to be as follows. Then you save your design as both a BE file and a stitch file for your machine.
1. First Single Stitch Union Line
2. The circle in Bean Stitch
3. The letter from the Name Drop function
4. Last Union Line with Bean Stitch

När vi sedan syr själva nyckelringen så börjar jag med att spänna rivbart mellanlägg i en 100x170 mm båge.
When we sew the key fob, I start by hooping tear away stabilizer in a 100x170 mm hoop.

Därefter klipper jag till en bit fuskskinn och sätter en sträng limstift lodrätt ner i mitten på mellanlägget. Sätt fast fuskskinn och låt torka några minuter
Then I cut a piece of the fake leather and put a stroke of glue stick vertically down the middle of the stabilizer. Attach the fake leather and allow to dry for a few minutes.
Därefter börjar vi brodera. Här ser ni den första outline som håller allt på plats.
Then we start embroidering. Here you will see the first outline that keeps everything in place.

Därefter broderas cirkeln.
Then the circle is embroidered.


Sedan bokstaven.
Then the letter.

När den är sydd tar man bågen från maskinen och sätter en tjockare ull filt på baksidan. Jag håller på plats med maskeringstejp.
When it is sewn, remove the hoop from the machine and put a thicker wool felt on the back. I keep it in place with masking tape.
Sedan sys den sista Bean Stitch sömmen som håller ihop de två lagren.
Then sew the last Bean Stitch seam that holds the two layers together.

När det är klart så river jag bort mellanlägget mellan fuskskinn och ull lagret.
When it's finished, I'll tear away the stabilizer between the fake leather and the felt layer.

Sedan klipper jag med någon millimeters marginal runt hela nyckelringen.
Then I cut with a millimeter margin around the entire key fob.

Slutligen sätter jag i Color Snaps tryckknappar så jag kan knäppa ihop nyckelringen.

Finally, I put in the Color Snaps pushbuttons so I can snap the key ring.

FACTS ABOUT DESIGNS, FABRICS, SOFTWARE USED AND WHERE TO FIND
Design created in EMBRILLIANCE STITCH ARTIST 3
BX font from Designs by Juju – MY EPIC SELFIE
Fabric is fake leather fabric and thick Wool Felt

1 comment:

  1. Thank you. Very good tutorial and I hope to be able to do it.

    ReplyDelete