Saturday, December 23, 2017

A new square project – 2


Så här inför julen minskar tiden obönhörligt att sy även om jag försöker att göra lite varje dag om så bara ”leka lite mina Embroidery Software”. I går ägnade jag mig åt att skapa en liten Redwork font som jag sedan ”mappade upp” i Embrilliance Alpha Tricks. Ett alldeles fantastiskt ”litet program”. Själva fonten gjordes dock i ett annat program.
The days before Christmas, the time decreases uncomfortably for sewing even though I try to do something every day, if just "play with my Embroidery Software". Yesterday I worked on creating a small Redwork font that I then "mapped up" in Embrilliance Alpha Tricks. A very amazing "small program". The font itself was made in another program.
Nu ska jag visa er vad jag gjorde av den fyrkant eller kanske snarare rektangel är ett mer korrekt ord 😊 som jag visade i TORSDAGENS INLÄGG. Jag pratade lite om att lägga till och ta bort punkter.
Now I'll show you what I did of that square or maybe rather a rectangle is a more correct word 😊 that I showed in THURSDAY’S POST. I talked a little about adding and removing points.
Jag börjar med att öppna Embrilliance Stitch Artist (jag har level 3).  Jag infogade en rektangel som jag drog  till en storlek om ungefär 70x42 mm.
I start by opening Embrilliance Stitch Artist (I have level 3). I inserted a rectangle that I pulled to a size of about 70x42 mm. 
Sen satte jag två extra stygnpunkter på vardera sida om de två översta hörnen.
Then I put two extra stitches on each side of the two top corners.
Ta sedan och markera de översta hörnen och tryck på ta bort. Ta ett i taget.
Then take and mark the top corners and press delete. Take one at a time.
Räta sedan eventuellt upp linjerna och tryck på Run. Första linjen kan vara en Single Run.
Then straighten up the lines and press Run. The first line can be a Single Run.
Gör en Copy/Paste och välj sedan en Bean Stitch.
Make a Copy / Paste and then select a Bean Stitch.
Därefter infogar vi en cirkel.
Then we insert a circle.
Ta ihop cirkeln till ca 7.3-7.5 mm.
Assemble the circle to approximately 7.3-7.5 mm.
Välj sedan en Satin på den och sätt vidden till ca 2.5 mm. Kanske mindre beroende på hur stort hål du vill ha och vilken storlek din hålstans har. Vill du ha en extra förstärkt öljett så väljer du även freestanding i Underlay. Se till att du har Tie at Entry och Tie at Exit på dina sömmar. Jag brukar även sätta min Run sömmar som Position och Material så att de inte blir bort rationaliserade. För andra program kan det vara bra att sätta olika färg på de sömmarna.
Then choose a satin on it and set the width to about 2.5 mm. Perhaps less depending on how much hole you want and what size your hole punch has. If you want an extra reinforced eyelet, you can also choose Free Standing in Underlay as well. Make sure you have Tie at Entry and Tie at Exit on your seams. I usually put my Run Seams as Position and Material so they do not get lost in the process. For other programs, it may be good to put different colors on the seams.
Därefter så roterar jag min etikett.
Then I rotate my label.
Sen är det bara att lägga till text.
Ordningen när du sen syr ska vara:
1. Single Run som fäster tyget på mellanlägget
2. Texten
3. Bean Stitch som fäster tyget på baksidan
4.Öljetten
Then, just add text.
The order when you stitches should be:
1. Single Run that attaches the fabric to the stabilizer
2. The text
3. Bean Stitch that attaches the fabric to the back
4.Eyelet
Man börjar med att spänna rivbart mellanlägg i en båge.
You start by hooping tear away stabilizer in a hoop.
Därefter lägger man på linnetyg
Then you put on the linen fabric
Sy den första single Run
Sew the first single Run
Sen sys texten
Then sew the text
Därefter lägger man på tyget för baksidan
Then put the fabric on the reverse side
Sy Bean Stitch sömmen som syr ihop tygstyckena
Sew the Bean Stitch seam that sews the fabric pieces together
Slutligen sys Öljetten
Finally sew the eyelet
När det är klart river man bort mellanlägget och klipper ner så man har ca 7 mm sömsmån. Därefter så drar jag ur trådarna på vardera sidan så det blir lite fransar. Man kan ju klippa med en taggsax eller vanlig sax några millimeter från sömmen. Slutligen ta en håltång och gör hål inuti öljetten.
Once it is finished, remove the stabilizer and cut it down so you have about 7 mm seam allowance. Then I pull out the threads on each side so it will get a bit of fringes. You can cut with a pinking shears or ordinary scissor a few millimeters from the seam. Finally, take a hole punch and make holes inside the eyelet.
Sen är det bara att fästa med snören på ett paket.
Then it's just to tie with the strings on a pakage.
Det kommer att bli en jättefin decoration på julklapparna.
Certainly it will be a nice decoration.

Facts about designs/fabrics etc:
Designs  made in Embrilliance Stitch Artist
Font made in Embird and mapped using Embrilliance Alpha TRicks

No comments:

Post a Comment