Tuesday, January 23, 2018

Does ”size” matter?

Well depends on what you will use it for. A small embroidery hoop – maybe too big for a necklace but I will try. The larger one for a small wallhanging.
Jo beror på vad du kommer att använda den till. En liten broderi båge -kanske för stor för ett halsband men jag kommer att prova. Den större en för en liten väggtavla.

Monday, January 22, 2018

Not fun and fun

Åh vilken underbara morgon – jag det tyckte jag när jag tittade ut medan det fortfarande var mörkt och den kalla luften var så där lagom dimmig som den kan vara när det är morgon och minus 10 grader C.
Oh what a wonderful morning – I liked it when I looked out while it was still dark and the cold air was like that just right misty as it could be when it is morning and minus 10 degrees C.
Nåja säg den lycka som varar för när jag kommit halvvägs på cykeln så händer det som inte ska hända. Kedjan hoppar ur och fastnar så jag kan inte göra annat än dra cykeln de sista 3,5 kilometrarna till jobbet. Men det som räddade dagen efter att ha gått ytterligare 7.5 kilometer hem med cykeln var att det låg ett kuvert med de allra finaste Balipops bitar från en god vän. Superstort tack
Well say the happiness that lasts for when I come halfway on the bike what should not happen happened. The chain jumps out and sticks so I cannot do anything but pull the bike the last 3.5 kilometers to work. But what saved the day after going another 7.5 kilometers home with the bike was that it lay an envelope with the very finest Balipops pieces from a good friend. Super thank you ♥
Nåväl, det är vackert även på kvällen även om det är ganska så kallt.
Well, it's beautiful even in the evening although it's quite cold. 

Sunday, January 21, 2018

Today’s assignment using BX fonts - 2


Today’s continuing assignment that actually was given to me yesterday is now finished. After embroidering some of the different kind of pastas that can be made with a pasta machine I was ready to assemble the piece.
Dagens fortsättning på det uppdrag som faktiskt gavs till mig igår är nu färdigt. Efter att ha broderat några av de olika typer av pasta som kan göras med en pastamaskin jag var redo att montera påsen.
Jag gjorde en sandwich av det broderade linnetyget, polyestervadd samt KNOPPA lakanstyg.
Därefter mätte jag upp de mått jag ville ha och fäste lagren av tyg och vadd med tråckelstygn.
För att göra några quiltlinjer så gjorde jag markering med en trästicka. Därefter så sydde jag raka linjer med en övermatare.
I made a sandwich of the embroidered linen fabric, polyester batting and the KNOPPA bed sheet fabric.
Then I measured the measurements I wanted and attached the layers of fabric and batting with basting stitches.
To do some quilt lines I made the marking with a wooden stick. Then I sew straight lines with a walking foot.

När jag skurit rent och sicksackat kanterna så sydde jag ihop sidorna. Sedan sydde jag av hörnen i botten.
When I had cut clean and zigzag the edges, I sewn the sides together. Then I sew the corners at the bottom.

Högst upp sydde jag på en kanal av tyg där jag drog igenom snören från vardera sida så den går att dra ihop men också få ett enkelt handtag.
At the top I sewn on a channel of fabric where I pulled through strings from each side so it can be pulled together but also to get a simple handle.

Ja, så löste jag uppdraget. Vi får hoppas att det passar “unge herrn” 😊
Yes, I solved the assignment. We must hope that it passes the judgement of " the young gentleman" 😊


Mycket goda italienska ugnsrostade körsbärstomater som nu ligger i olja. Mums!
Very good Italian roasted cherry tomatoes that are now in oil. Yummy!
Facts about designs/fabrics etc:
Linen Fabric AINA from IKEA
BX fonts used:
Designs by JuJu Apple Cobbler
Designs by JuJu Coffee at Midnight
Designs by JuJu Adorn Font
Designs by Jolson Design no 631
Designs by Jolson Design no 606
Designs by Jolson Design no 293

Saturday, January 20, 2018

Today’s assignment using BX fonts - 1


Today, my son decided that he would make fresh pasta to "practice" for some cooking that he promised to do next week. 
He needs to be able to bring the pasta machine and therefore asked me to make a storage for it. Maybe easier said one done but I think I'll be able to get to something.

Idag fick sonen för sig att han skulle göra färsk pasta för att ”öva” inför en matlagning som han lovat göra nästa vecka.
Han behöver kunna ta med sig pasta maskinen och bad mig därför göra en förvaring för den. Kanske lättare sagt en gjort men jag tror att jag ska kunna få till något.

Sen måste det naturligtvis vara någon dekoration och vad är bättre än massa pasta sorter som dekoration. Naturligtvis ska de vara i färgerna rött, vitt och grönt. Varför? Ja det får ni faktiskt klura ut själva 😊
Then there must of course be some decoration and what is better than mass pasta varieties as decoration. Of course they should be in the colors of red, white and green. Why? Well you may actually figure that out yourselves 😊

Jag har satt samma all text i Embrilliance och använt olika BX fonter jag köpt. Det är så himla enkelt att använda dem och att sedan ändra färgerna är också ”plätt-lätt”.
I have put together the text in Embrilliance and used different BX fonts I’ve bought. It is so amazingly easy to use them and then changing the colors is also "easy peasy".

Facts about designs/fabrics etc:
Linen Fabric AINA from IKEA
BX fonts used:
Designs by JuJu Apple Cobbler
Designs by JuJu Coffee at Midnight
Designs by JuJu Adorn Font
Designs by Jolson Design no 631
Designs by Jolson Design no 606
Designs by Jolson Design no 293

Friday, January 19, 2018

Odd bits


Ibland är inspiration en tidning ibland en vit penna 😊
Sometimes, inspiration is a magazine sometimes a white pen 😊

Thursday, January 18, 2018

Love, love, love - 3


In my last post in this tutorial I promised to give you some tips and tricks on how I made this Valentine Coasters, i.e. sewed it. Yesterday I gave you A SMALL “IN-BETWEEN” TIPS IN YESTERDAY’S BLOGPOST.
I mitt senaste inlägg i denna ”tutorial” lovade jag att ge er några tips och knep om hur jag skapade denna Valentine Coasters (underlägg), dvs hyr jag sydde den. Jag gav er ETT LITET "DÄREMELLAN" TIPS I GÅRDAGENS BLOGGPOST.

Jag började alltså med att spänna mellanlägg i en broderbåge som är 150x240 mm. Jag har även använt mig av en pre-made frame av teflon bakpapper.
I began, then, with hooping stabilizer in a hoop that is 150x240 mm. I have also used a pre-made frame of Teflon baking sheet.

Därefter lägger jag på ett lager polyestervadd
Then I put on a layer of polyester batting
Ovanpå det ett lager av billigt lakansväv.
On top of that a layer of cheap bed sheet.

På detta syr jag nu min basting frame för att fästa i bågen. Även om jag kommer att göra ett freestanding hjärta så vill jag ha bottenlagret slätt och spänt.
On this I now sew my basting frame to attach the fabric and batting to the hoop. Although I will make a freestanding heart I want to have the bottom layer smooth and taut.

Som ni kan se så syr denna basting frame även ut mittenmarkeringarna.
As you can see, this basting frame also sew out the middle marks.

Sedan är det dags för ett halvt lager polyestervadd. Det vill säger jag delar en bit mitt itu så blir det bara hälften så tjockt.
Then it's time for a half-layer batting. That is to say I splice a piece in half, this way it will be only half as thick.

Ovanpå det ett lager linnetyg.
On top of it a layer linen.

Därefter så sys den mittersta rundeln. Jag klipper rent ganska grov runt kanterna.
Then the middle roundel is sewn. I cut quite rough around the edges.

Därefter lägger jag på ett svartvitt tyg med elefanter.
Then I put on a black and white fabric with elephants.

Nu sys själva hjärtat. Det är både en yttre och inre linje som sys eftersom detta blir som en ram. När det är klart så tar jag bågen ur maskinen och klipper runt utsidan av hjärtat. Därefter så klipper jag försiktigt ut insidan. Om man tar en sprättare och gör ett litet snitt kommer man in med saxen och kan klippa ut hjärtat.
The heart is now sewn. It is both an outer and inner line that is sewn as this becomes like a frame. When it's finished, I take the hoop out of the machine and cut around the outside of the heart. Then I gently cut out the inside. If you take a seam ripper and make a small cut, you can cut out the heart with the scissors.

Jag har nu 2 fina hjärtan jag kan använda till applikationer.
I now have 2 nice hearts I can use for appliqués.

Sedan är det dags för text, fåglar och små hjärtan.

Then it's time for text, birds and the small hearts.

Avslutningsvis ska vi lägga på den andra halvan av den tunna vadden samt även ett lager bomullstyg på baksidan. Jag har använt samma lakansväv till detta.

Finally, we will put on the second half of the thin batting and also a layer of cotton fabric on the back. I have used the same bed sheet fabric for this.

När jag lägger på tyget på baksidan brukar jag börja med att sätta några nålar på baksidan för att sedan vända bågen och nåla ordentligt från framsidan. Sen tar jag naturligtvis bort nålarna på baksidan.
When I put the fabric on the back, I usually start by putting some needles on the back and then turn the hoop and pin firmly from the front. Then, of course, I remove the pins on the back.

Dags för den avslutande sömmen som syr samman alla lager. Därefter ska vi klippa tyget längs linjen på baksidan.
Time for the finishing seam that stitches all the layers together. Then we cut the fabric along the line on the back.

För att klippa framsidan börjar jag med att ta bort tråckelstygnen.
To cut the front, I begin by removing the basting stitches.

Sen är det bara att klippa längs den nyligen sydda linjen. Det viktiga är att klippa nära på tyget. Den eventuella vadd som kan bli kvar kan vi bränna bort på slutet. Nu ska satinsömmen sys och här gör jag som vanligt. Jag använder små remsor av den tjockare vattenlösliga plasten. Man kan naturligtvis ta små spillbitar också.
Then just cut along the newly sewn line. The important thing is to cut closely on the fabric. The possible batting that can be left can be burnt off at the end. Now the satin seam will be sewn and here I do as usual. I use small strips of the thicker plastic water-soluble stabilizer. You can of course take small scrap pieces too.

Remsorna ska läggas längs sömmen och enklast viker man den längs vägen.
The strips should be laid along the seam and the simplest is to fold it along the way.

Sen är det bara att sy.         Then just sew.


När allt är klart är det bara att trycka ut 
hjärtat och riva bort plasten.
When all is done, just push out the heart and tear away the plastic.

Finns några små rester av vadd kvar tar man och BRÄNNER BORT DEM MED EN LÖDKOLV. Akta fingrarna och tänk på var det lägger lödkolven!
If there are some small residues of batting left, TAKE A SOLDERING IRON AND BURN THEM AWAY. Be cautious of your fingers and think about where you puts the soldering iron!

Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren VALENTINE, Love is in the air
Fabric from IKEA, Stoff & Stil and Tilda range.