Sunday, January 7, 2018

Hygge - 1

Have you heard of the Danish word "Hygge"? It is something very Danish – perhaps why the Danes are considered among the happiest people in the world. I read somewhere that "Hygge" is for the Danes what "freedom" is for the Americans.
What does this mean? Well, although Sweden and Denmark are neighboring countries, we do not have the concept "Hygge" with us but if I understand what I read, it is a feeling of coziness, wellbeing and to enjoy the simple things in life.
I think it is difficult to understand if it has not been instilled since birth or that you live in the country.
But anyway, I thought that maybe "Hygge" can also be "feel-good-feeling" you get from sewing and embroidering. Here I thought to sew a bit from a new collection from a Danish designer named just ”LOTS OF HYGGE”. We'll see if it can help me on the race to understand better.
Har ni hört talas om det danska ordet ”Hygge”? Det är något väldigt danskt – kanske därför danskarna anses vara bland de lyckligaste folken i världen. Jag läste någonstans att ”Hygge” är för danskarna vad ”frihet” är för amerikanerna.
Vad betyder det då? Ja även om Sverige och Danmark är grannländer så har vi inte konceptet ”hygge” hos oss men om jag ska förstå vad jag läst så är det en känsla av mysighet, välmående och att njuta av de enkla sakerna i livet.
Jag tror att det är svårt att sätta sig in i om det inte liksom blivit ingjutet sedan födseln eller att man bor i landet.
Men hur som helst så tänkte jag att kanske kan ”Hygge” också vara ”må-bra-känslan” man får av att sy och brodera. Här tänkte jag sy lite från en ny kollektion från en dansk designer som heter just ”LOTS OF HYGGE”. Vi får se om det kan hjälpa mig på traven att förstå bättre.

Först ut är en liten prydnad där det står just ”Lots of Hygge”. Jag har valt att göra den i rosa och grått. Lite för att jag längtar efter ljuset och våren.
First is a small ornament where it says just ”LOTS OF HYGGE”. I have chosen to make it in pink and gray. Perhaps because I long for the light and spring.

Det är faktiskt en lite rolig historia med denna rundel för den är absolut inte gjord som jag tänkt. Egentligen skulle den varit i en broderi träram. Men jag hittade ingen utan har beställt på nätet och de lär jag inte få förrän tidigast mot slutet av denna vecka. Så vad gör man då? Jo om man heter Lotta så börjar man fundera i banor över vad kan jag använda istället?
It is actually a little funny story with this round ornament for it is absolutely not made as I thought. Actually, it would have been in an embroidery wooden frame. But I couldn’t find one but have ordered online and they will probably not be here until the earliest towards the end of this week. So what do you do then? Well if your name is Lotta, you start thinking about what can I use instead?


Up in the kitchen and find a CORK TRIVET – THESE I HAVE BOUGHT AT IKEA.

Sedan provade jag att ta en lite större stålring och hålla ner tyget och gjorde en kartongring att spänna runt kanterna på korkplattan. Jo, det ska nog gå.

Then I tried to take a little bigger metal ring and hold down the fabric and made a cardboard ring to tighten around the edges of the cork plate. Well it'll probably work.

Men först måste jag sätta samman de olika broderierna. Ja det är faktiskt två broderier från kollektionen ”Lots of Hygge” som jag kombinerat ihop för att få en lite större design.
Själva designen ”Lots of Hygge” är inte större än ca 130x130 mm och det tycker jag skulle blivit för litet för denna typ av design.
But first I have to put together the different embroideries. Yes there are actually two embroideries from the collection ”Lots of Hygge” that I combined together to get a slightly larger design.
The actual design ”Lots of Hygge” is no larger than about 130x130 mm and I think that would have been too small for this type of design.

Därför är det så himla smart att det också ingår ett par olika ramar i denna design som man syr som applikationer och vips så har man en design som är lite drygt 180x180 mm. Man kan ju sätta många små designs i mitten av en sådan här ram.
Therefore it is so amazingly smart that it also included a few different frames in this design collection that you sew as appliqués and all of a sudden you have a design that is a little over 180x180 mm. You can of course put many small designs in the middle of such a frame.

Först började jag att öppna en 200x200 mm broderbåge i Embrilliance.
First I started to open a 200x200 mm embroidery hoop in the Embrilliance.

Jag börjar med att öppna designen ”Lots of Hygge” eftersom den ska sys först. Jag ser till att den är centrerad i bågen.
I start by opening the design ”Lots of Hygge” because it should be sewn first. I make sure it is centered in the hoop.

Eftersom den låg vänd åt fel håll för min del så valde jag att klicka på 90 graders roterings pilen. Sen ligger den bra för mitt syfte.
Because it was facing the wrong way for my purpose I chose to click on the 90 degree rotate arrow. Then it is good for my purpose.

Sedan öppnar jag den andra designen i samma fönster. Man kan göra det antingen genom att använda Merge a Stitch File och sedan Import design eller bara ”drag and drop”. Se till att även den designen är centrerad.
Därefter kollar jag att de linjer som ska vara placeringslinjer är märkta med Position och de som syr fast tyget är märkta Material. Detta för att de inte ska blir borttagna som överlappande stygn. Detta är bara en säkerhetsåtgärd från min sida och det tar inte många sekunder. Detta kan naturligtvis fungera olika i olika Embroidery Software.
Then I open the second design in the same window. One can do it either by using Merge a Stitch File and then Import design or just "drag and drop". Make sure that the design is also centered.
Then I check that the lines that are to be placement lines are marked with Position and the ones that sew the fabric are labelled Material. This is so that they should not be removed as overlapping stitches. This is just a security measure on my part and it doesn't take many seconds. This can of course work differently in different Embroidery Software.

En annan sak som kan vara bra beroende på om man väljer att spänna tyget i bågen eller bara använda ”floating” dvs. lägga tyget på de i bågen spända mellanlägget är att infoga en Basting Line om ni inte har det på er symaskin. Se till att markera allt och gå sedan till Utility och välj Baste Hoop. Den linjen ska ligga först och sys först.
Sedan är det bara att spara broderiet i ett filformat din maskin läser. Jag brukar även spara den som en working file även om detta inte är något jag stygnsatt men jag kanske vill ändra ordning eller position eller liknande och då är det lättare med själva arbetsfilen.

Another thing that can be good depending on whether you chose to hoop the fabric in the hoop or just use "floating" i.e.. putting the fabric on the stabilizer that is hooped is to insert a Basting Line if you do not have it on your sewing machine. Make sure to select everything and then go to Utility and select Baste Hoop. The line should be first and sewn first.
Then just save the embroidery in a file format your machine reads. I usually also save it as a working file although this is not something I digitized but I might want to change the order or position or similar and then it is easier with the actual working file.

Därefter börjar jag med att spänna mellanlägg i min 200x200 mm båge.
Then I begin with hooping the stabilizer in my 200x200 mm hoop.

Jag lägger på bomullstyget jag ska sy på. Nu har jag valt att sy på ett enkelt lager tyg man skulle ju kunna tänka sig att ha även ett annat tyg som mittdel innanför det andra applikationstyget i den yttre ringen.
I put on the cotton fabric I'm going to sew on. Now I have chosen to sew on a single layer of fabric one could also use another fabric for the middle inside the other appliqué fabric in the outer ring.

Sedan sys själva designen. Jag har valt rosa och grått. Det rosa råkade bli en melerad rosa, det var väl kanske inte vad jag tänkt från början men jag tycker faktiskt att det blev riktigt fint och romantiskt.
Then sew the design itself. I have chosen pink and gray. The pink happened to be a mélange pink, it was probably not what I thought from the beginning but I actually think it was really nice and romantic.

När broderiet är sytt är det dags för tygramen. Jag lägger på tyget.
When the embroidery is sewn it is time for the fabric frame. I put on the fabric.

Sedan sys det fast.
Then it is sewn.

Dags för att klippa både inuti cirkeln och utanför.
Time to cut both inside and outside the circle.

Slutligen sys den sista avslutande bården och langettsömmarna på applikationscirkeln.
Finally, the last decorative border and ladder stitch on the appliqué circle are sewn.

Åh så fint – jag undrar om detta är ”Hygge”? 😊
Oh so nice – I wonder if this is "Hygge"? 😊

För att sätta samman allt efter att jag tagit bort tråckelstygnen och mellanlägget så stryker jag limstift på korkunderlägget. Sedan positionerar jag tyget så jämt jag kan på plattan.
To assemble everything after I removed the basting stitches and the stabilizer, I put some glue stick on the edges of the cork trivet. Then I position the fabric as smoothly as I can on the plate.

Jag trycker ner stålringen för att hålla ner tyget och sätter även fast kartongringen. Låt det torka några minuter.
I push the steel ring down to hold the fabric down and also attach the cardboard ring. Let it dry for a few minutes.

Därefter så vänder jag på arbetet och klipper ner en sömsmån på ca 5 cm.
Then I turn on the work and cut down a seam of about 5 cm.

Denna fäster jag sedan med en häftpistol. Jag har ganska korta häftor så de inte går igenom korkplattan.

This I then fasten with staples. I have quite short staples so they don't go through the cork trivet.

Slutligen så sätter jag rosa papperstejp på kanten för att få det att se lite mer arbetat ut.
Finally, I put pink paper tape on the edge to make it look a bit more polished

Helt OK – tycker jag. Nu ska det få bli en prydnad i källarfönstret bland änglarna som står där.
Quite OK – I think. Now this will be an ornament in the basement window among the Angels standing there.

Lite mer ”Hygge” ska det bli – men det får ni se i kommande blogginlägg.
A bit more "Hygge" will come – but that you will see in the coming blog posts.

Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren “Lots of Hygge”
Fabric from IKEA and Tilda range.

1 comment:

  1. Looks pretty "Hygge" to me, Lotta. I just love that word and all that it implies. I think the whole world needs Hygge.

    ReplyDelete