Tuesday, January 2, 2018

Making a small Door Hanging with Text - 2


This placemat that I used for my "door hanging" is 350x450 mm. For that measurement I do not have a hoop that covers that entire area. But there are no major problems with a design like this one. All that counts is to start planning, have a strategy - well simply make a map of how it should look, location, etc.

Denna bordstablett som jag använt till mitt ”dörrbonad” är 350x450 mm. Det har jag ingen båge som täcker. Men det är inga större problem med en design som denna. Allt som gäller är att börja med att planera, ha en strategi - ja helt enkelt göra en karta över hur det ska se ut, placering etc.

Själva broderidelarna på denna är ca 200x365 mm. Jag hade ju kunnat dra ner storleken till 200x360 mm och utnyttjat en båge jag har till detta. Men nu hade jag en idé. En idé som jag bara måste testa teorin på och den gick ut på att göra detta i 3 så kallade hoopings – alltså i 3 delar. Jag skulle då kunna använda min 200x200 mm båge till mitten och sedan en 150x240 mm båge eller som det sedan visade sig räcka med en 130x180 mm båge till vardera textdel.
The embroidery parts on this are about 200x365 mm. I had been able to reduce the size to 200x360 mm and used a hoop I have for this. But now I had an idea. An idea that I just have to test the theory of and it was to do this in 3 so-called hoopings – thus in 3 parts. I would then be able to use my 200x200 mm hoop for the middle and then a 150x240 mm hoop or as it then turned out to be enough with a 130x180 mm hoop to each slide.
Dessutom så ville jag testa hur väl Embrilliance kunde klara att ”hjälpa till” med placering, positioner och även använda X och Y koordinaterna. Jag kan avslöja redan nu att jag är mer än nöjd 😊 Så ni kommer att förstå att en av de viktigaste sakerna här är att planera och skapa en ”karta över det hela”.
In addition, I wanted to test how well Embrilliance managed to "help" with placement, positioning and even using the X and Y coordinates. I can reveal right now that I am more than happy 😊 So you will understand that one of the most important things here is to plan and create a "map of it all".
Det första jag gjorde var att skapa en ”fiktiv hopp” i måtten 350x450 mm. Detta gör ni i Preferences.
The first thing I did was to create a "fictitious hoop" in the dimensions 350x450 mm. You do this in Preferences.
Eftersom jag från början kalkylerat med att använda min 240 x 150 mm båge till texten, så vill jag veta hur lång min text ska vara. Nu finns det flera val. Jag kommer här enbart visa principerna i en 130x180 båge så placering etc blir naturligtvis annorlunda i den riktiga 350x450 mm fiktiva bågen. Likaså har jag ju varit tvungen att ändra måtten på rektanglar, rutor, avstånd etc. Nedan har ni alltså ett antal val på hur ni kan positionera texten.
Since I calculated from the beginning using my 240 x 150 mm hoop for the text, I want to know how long my text should be. Now there are several choices. I will only show the principles of a 130x180 mm hoop, so the location etc. will of course be different in the true 350x450 mm fictional hoop. Likewise, I have had to change the dimensions of rectangles, squares, distances etc. Below I have given some examples of how you can position the text.
1. Skriv texten och se hur det blir – korrigera därefter
1. Write and see what happens – adjust accordingly
2. Gör en fiktiv båge som är 240x150 mm genom att enbart infoga en shape i form av en liggande rektangel. Denna hittar du i Merge Designs / Outlines / Square. Placeringen kommer anpassas till designen i mitten.
2. Make a fictional hoop that is 240x150 mm by simply inserting a shape in the shape of a horizontal rectangle. Merge Designs / Outlines / Square. The location will be adapted to the design in the middle.
3. Göra en linje i toppen och botten genom att infoga en alignment line som man drar ut till 240 mm och passar in i mitten av bågen. Här kan man antingen passa i dem mot rutnätet, eller så använder man X,Y koordinaterna som jag ska visa senare.
3. Make a line at the top and bottom by inserting an alignment line that pulls out to 240 mm and fits into the center of the hoop. Can Here you can either fit them into the grid, or you use the X, Y coordinates that I will show later.

4. Använda linjalen i topp och botten som syns i vissa zoom lägen.
4. Using the ruler at the top and bottom that appears on the zoom position.

5. Föra in extra ”stödlinjer från sidorna”. Positionera texten mellan dessa

5. Bring extra "guides from the sides." Position the text between these

Alla dessa extra linjer och rutor är enbart till som hjälp och kommer att tas bort i den färdiga designen. Jag kommer att  ha en markering i form av en linje i min "arbetsbåge". Enklast är att bara göra en linje i den längden. Jag infogade helt enkelt en alignment line som jag drog ut. Sen kan jag göra en copy/paste och dra den andra linjen till motsvarande plats i botten av bågen. Nu ska jag inte använda den till något annat så jag bryr mig inte ett dugg om hur eventuella stygn ser ut och om linjen ligger någon millimeter fel. Dessa linjer kommer jag sedan att ta bort i den färdiga designen.
Men det finns ett annat sätt att få olika objekt på precis den plats man vill och det är genom att använda de sk X,Y koordinaterna. Det kommer jag att berätta om i mitt nästa inlägg.
All these extra lines are merely to help and will be removed in the final design. I will use an alignment line as reference in my "working hoop". The easiest way is to just make a line in that length. I simply inserted an alignment line that I pulled out. Now I will not use it for anything else, so I could not care less for how any stitches look. These lines are to be removed in the finished design.
But there is another way to get different items at exactly the place you want and it is by using the so-called X, Y coordinates. I will tell you about this in my next post.
Facts about designs/fabrics etc.:
Designs  fruBlomgren
Embroidery Software from Embrilliance
Font from Jolson Design – 684 Tickled Pink
Placemat MÄRIT from IKEA
Quilt Fabrics from Tilda range

No comments:

Post a Comment