Thursday, January 4, 2018

Making a small Door Hanging with Text - 4


Now we are going to start to translate what we have looked at in previous sections in practice. In section 2 I went through some different ways to place/position the different objects and in section 3 we went through how incredibly useful X, Y the coordinates in Embrilliance is when it comes to placement. In this section, I will show how I place the embroidery and how we with the help of X, Y the coordinates will transfer the placement to the placemat in question. You can see from the picture above that I placed the needles in different positions and I'll just explain this. But I think we start at box 1.
Nu ska vi börja omsätta det vi tittat på i tidigare avsnitt i praktiken. I avsnitt 2 så gick jag igenom lite olika sätt att placera/positionera de olika objekten och i avsnitt 3 så gick vi igenom hur otroligt användbart X,Y koordinaterna i Embrilliance är när det gäller placering. I detta avsnitt så kommer jag visa hur jag placerar broderierna samt hur vi kommer med hjälp av X,Y koordinaterna kommer att föra över placeringen till bordstabletten i fråga. Ni kan se på bilden ovan att jag placerat nålar i olika lägen och jag ska strax förklara detta. Men jag tycker att vi startar på ruta 1.
Jag börjar med att skapa en ”fiktiv båge” (hoop) som har samma mått som min MÄRIT bordstablett som jag ska sy på. Den är 35 cm bred och 45 cm hög. Detta gör du i preferences.
I start by creating a "fictitious hoop" that has the same dimensions as my MÄRIT Placemat that I'm going to sew on. It is 35 cm wide and 45 cm high. This is done in preferences.
Sen är det bara att börja lägga till designen i mitten och när jag öppnar den så är den centrerad. Ni kan om ni markerar designen se att det står 0,0 i X,Y koordinaterna.
Then just start adding the design in the middle and when opened it is centered. You can if you select the design see that it says 0,0 in the X, Y coordinates.
Nu vet jag att denna design ska in i en 200x200 mm båge. Men det kan ju vara kul att se att teorin håller. Det finns nämligen andra piltangenter vid X,Y koordinaterna att trycka på – såsom i denna bild ”right most value” (grön prick) och ”bottom most value” (röd prick). Här ser ni att det inte fullt är 100 mm på varje sida men nästan.
Now I know that this design is going into a 200x200 mm hoop. But it can be fun to see that the theory holds. There are other arrow keys at the X, Y coordinates to press – such as in this picture "right most value" (Green dot) and "bottom most value" (Red dot). Here you see that it is not fully 100 mm on each side but almost.

Därefter så ska jag lägga till texten och här får jag naturligtvis anpassa mig lite till vilken storlek jag har på fonten. Jag har använt en 2 inch hög font av typen BX som heter ”Tickled Pink”.
Then I'll add the text and here I can of course adapt a little to what size I have on the font. I have used a 2 inch high-type BX font called ”Tickled Pink”

Jag börjar med att infoga 2 alignment linjer som är 24 cm långa och lägger dem i överkant och nederkant enligt de principer vi talat om i avsnitt 3.
.
I begin by inserting 2 alignment lines that are 24 cm long and putting them on top and bottom according to the principles we talked about in section 3
Därefter är det bara att börja skriva texten. Jag skulle skriva Vårt Hem och råkade då ut för en sak som händer väldigt ofta när man använder engelska alfabet – eftersom de inte har våra å,ä och ö. Men det är enkelt att fixa och det ska jag visa i ett kommande inlägg.
Then you just start typing the text. I would write our home and stumpled upon a thing that happens very often when you use English alphabets – because they do not have our Swedish å, ä and ö. But it's easy to fix and I'll show in a future post.
Jag lade vårt i överkant och Hem i underkant och mittemellan allt sitter den underbara stjärnan med en Frida Kahlo inspirerad design. För att få en helt motsatt placering av bägge texterna så använder jag tekniken med + och minus på X,Y koordinaterna som vi gick igenom i avsnitt 3.

I laid our top and Hem in the bottom and midway between everything sits the wonderful star with a Frida Kahlo inspired design. To get a completely opposite position of both texts, I use the technology with + and minuses on the X, Y coordinates as we went through in section 3.
När alla designs är på plats och du är nöjd med placeringen så tar du bort placeringslinjerna högst upp och längst ner. Därefter sparar du designen dels som en BE fil och dels som en broderifil i det format din maskin läser.
When all the designs are in place and you're happy with the placement, remove the placement lines at the top and bottom. Then save the design as a BE file and also as an embroidery file in the format your machine reads.
Nu börjar det spännande och det är att vi ska överföra måtten från skärmen till bordstabletten. Ja,ja säger en del det är väl bara att skriva ut pappermallar och placera….och javisst det går alldeles utmärkt och mer noga behöver det kanske inte vara just i detta fall. Men eftersom hela denna övning är en del av ett experiment så vill jag visa er hur man kan utnyttja den teknik som finns tillgänglig 😊
Now the exciting part starts and that is that we should transfer the measurements from the screen to the placemat. Yes, yes, some say it's just to print out templates and use as placement guides.... and sure it's just fine to do that and more carefully it might not have to be in this case. But since this whole exercise is part of an experiment, I want to show you how to use the technology available 😊
Jag tar design för design i min BE fil och markerar dem och läser av X,Y koordinaterna. Då vet jag att jag kommer få mitten av varje design.
I take design for design in my be file and mark them and reads the X, Y coordinates. Then I know I will get the middle of each design.
För Fridastjärnan så är det 0,0
For the Frida star, it is 0.0 
För Vårt är det 0.0 , 152.17
For our it is 0.0 , 152.17
För Hem är det 0.0 , -152.17
For home it is 0.0 , -152.17
Därefter så tar jag min bordstablett och mäter upp mitten både vertikalt och horisontellt.
Then I take my placemat and measure the middle both vertically and horizontally.
Fridastjärna kan jag ju bara positionera i mitten.
The Frida star, I can just position in the middle.
Från den horisontella mittlinjen och upp längs kanterna samt den vertikala mittlinjen mäter jag 152,1 mm.
From the horizontal centerline and up along the edges and the vertical midline I measure 152.1 mm.
Samma sak neråt.
Same thing down.
Nu kommer jag fått de mittpunkter jag kan passa in i bågens mittpunkt. Jag brukar spänna mellanlägg i bågen och rita mittlinjerna på det. Därefter så passar jag in motsvarande linjer på bordstabletten.
Now I will get the center points I can fit into the center of the hoop. I usually hoop the stabilizer in the hoop and draw my lines on it. Then I match the corresponding lines on the placemat.

Här har jag markerat dessa mittpunkter om linjer på klar tejp.
Here I have marked these center points on lines on clear tape.
Kan säga att detta fungerade alldeles utmärkt. Sedan är det bara att brodera varje del för sig i därför avsedd bågstorlek. Detta innebär sålunda att du spar varje del för sig som ett enskilt broderi.
Can say that this worked just fine. Then just embroider each part for themselves in the intended hoop size. This means that you save each part individually as an individual embroidery.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren
Embroidery Software from Embrilliance
Font from Jolson Design – 684 Tickled Pink
Placemat MÄRIT from IKEA
Quilt Fabrics from Tilda range

No comments:

Post a Comment