Friday, January 5, 2018

Making a small Door Hanging with Text - 5


I detta avsnitt ska jag visa er hur jag sydde ut denna vägg-/dörrbonad som jag satte samman i en fiktiv ram i Embrilliance. Vi har ju i 3 tidigare avsnitt gått igenom olika tekniker såsom hur man med olika små hjälpmedel kan placera objekt där man vill och inom en viss yta. Vi har också gått igenom nyttan av de otroligt användbara X,Y koordinaterna. I förra avsnittet visade jag hur man ”förde över” dessa mått och placeringar till tyget vi skulle sy på – i detta fall en färdig bordstablett.
In this section I'll show you how I sewn out this wall/dörrbonad that I put together in a fictitious frame in Embrilliance. We have in 3 previous sections gone through various techniques such as how to use different small tools to place objects where you want and within a certain area. We have also gone through the usefulness of the incredibly useful X, Y coordinates. In the last section I showed how to "transfer" these dimensions and placements to the fabric we would sew on – in this case a finished placemat.

Men teori är en sak och praktik en annan. Därför tänkte jag visa lite bilder från hur det såg ut när jag sydde denna vägg-/dörrbonad. Jag börjar med att ta fram en av mina ramar som jag kan klistra mellanlägg i. Jag tycker att de är otroligt praktiska och jag spar faktiskt mellanlägg och slipper hålla på att klistra samman eller slänga som jag allt som oftast gör om jag spänner ett helt stycke mellanlägg i en stor båge. Jag har beskrivit den processen hur man gör en sådan ram i ett par olika avsnitt.
But theory is one thing and practice another. Therefore, I thought to show some pictures from how it looked when I sew this wall/dörrbonad. I start by bringing out one of my frames that I can paste the inserts into. I think they are incredibly practical and I actually spar the inserts and don't have to keep on sticking together or toss as I do everything that usually does if I span a whole piece of inserts in  A big bow. I have described the process how to make such a frame in a few different sections.
Här ser ni en av teflonbakpapper.
Here you can see one of a TEFLON BAKING SHEET.
Here is the description how to make A STANDARD FROM STABILIZER AND REINFORCED WITH FABRIC.  
Här kan ni se ett exempel på hur mycket man kan spara och främst är det ju de dyrare mellanläggen man vill spara lite på.
Here you can see an example of how much you can save and foremost, it is the more on expensive placements you want to save a little.
Jag börjar med att spänna fast ramen med mellanlägg i den båge jag ska använda. Först ut är mittendelen med Frida stjärnan så det är min 200x200 mm båge.
I begin by hooping the frame with stabilizer in the hoop I will use. First out is the middle part - the Frida star so it is my 200x200 mm hoop.

Redan i förra avsnittet så visade jag er att jag markerade alla linjer som behövdes på bordstabletten. Egentligen skulle jag väl kunna säga att jag ritar upp X,Y axlarna. Därifrån mätte jag avstånd enligt måtten som X,Y visade i Embrilliance. Men Frida stjärnan ska ju vara placerad med mittpunkten 0,0. Dvs origo – den absoluta mittpunkten.
Already in the last section I showed you that I marked all the lines that were needed on the placemat. Actually, I could well say that I am drawing up the X,Y axes. From there I measured the distance according to the dimensions X,Y showed in the Embrilliance Software. But the Frida star should of course be placed with center point 0,0. I.e. Origo – the absolute center point.
Så eftersom jag inte vill rita med penna över hela min bordstablett så har jag satt knappnålar som markering i sidorna.
So since I do not want to draw with pencil over my whole placemat, I have put pins as a mark in the sides.
Därefter tar jag en linjal och markerar på genomskinlig tejp. På så sätt får jag min markering.
Next, I take a ruler and mark on transparent tape. That way I get my mark.
Jag börjar med att rita upp X,Y linjerna på mitt mellanlägg, dvs jag ritar ut mittlinjerna enligt bågens markeringar.
I start by drawing the X,Y lines on my stabilizer, i.e. I draw the center lines according to the hoop's markings.
Därefter stryker jag lite limstift på mellanlägget. Jag har använt Panduros limstift i många, många år och det är absolut outstanding.
Then I put a little glue stick on the stabilizer. I have used Panduro’s glue stick for many, many years and it is absolutely outstanding.
Sedan ska jag matcha linjerna på tyget (tejpbiten) med linjerna på mellanlägget. Jag börjar med att sticka en knappnål exakt i mitten av markeringen på tyget (tejpen). Broderbågen har jag lagt på mitt strykbord som har en ”metallskiva med hål”. Nej jag ska inte hålla på sticka nålar i metall. Visst kan man känna det men tar man det försiktigt är det bara att positionera om en aning. Då kan man nämligen sticka ner nålarna genom mellanlägget och få allt platt. Därefter passar jag en vardera av de 4 linjerna på samma sätt. Jag tar en knappnål och sticker in i korresponderande linje och trycker ner. När allt är positionerar fördelar man ut tyget över mellanlägget och låter det torka ett par minuter. Ja det måste få ta några minuter – ni kommer att tjäna på det i längden genom att få perfekta placeringar.
Then I'll match the lines on the fabric (tape pieces) with the lines on the stabilizer. I start by putting a pin exactly in the middle of the mark on the fabric (the tape). The hoop I have put on my ironing table that has a "metal board with holes". No I'm not going to stick the needles in metal. Sure you can feel it but if you take it carefully it is just to re-position a tiny bit. Then you can stick down the needles through the insert and get everything flat. Then I fit each of the 4 lines in the same way. I take a pin and stick into the corresponding line and press down. When everything is positioned, you flatten the fabric over the stabilizer and let it dry for a few minutes. Yes it has to take a few minutes – you will benefit from it in the long run by getting perfect placements.
När det torkat lyfter jag försiktigt upp ramen och sätter dit nya knappnålar utanför brodyrområdet. Sen är det bara att sätta ramen i maskinen. Vill man kan man naturligtvis göra en basting line (tråckelsösmsram) och fästa ytterligare.
When it has dried, I gently lift up the hoop and put new pins outside the embroidery area. Then just put the hoop in the machine. If you want one can of course make a basting line to further fasten the fabric to the stabilizer.
Tejpbitarna tas bort innan man börjar sy. (Obs! det är inte Fridastjärnan som visas här men principen är den samma)
The tape pieces are removed before you start sewing. (Note! It is not the Frida star shown here but the principle is the same)

Fridastjärnan är en applikation och jag har förberett tyg med Vliesofix på baksidan.
The Frida star is an appliqué and I have prepared the fabric with Vliesofix on the back.

Detta syr jag fast på mellanlägget.
I sew this on the stabilizer.

Sedan klipper jag…
Then I cut...
…och fortsätter att sy satinsömen och resten av broderiet.
... and continue to sew the Satin seam and the rest of the embroidery.
Visst blev det fint.
Sure, it looks nice.
Så här ser baksidan ut genom ramen. Därefter är det bara att lossa allt från ramen och lyfta bort den bit mellanlägg man satt i ramen.
This is how the back of the frame looks. Then just loosen everything from the hoop and lift off the piece of stabilizer you put in the frame.

Sen är det bara att fortsätta på samma sätt. Gör markeringar på tejp för texten på de ställen den ska vara.
Then you just continue in the same way. Make markings on tape for the text in places where it should be.
Som ni ser är det viktigt att vi hela tiden checkar att vi håller oss till de ursprungliga X,Y axlarna, även på varje enskild del.
As you can see it is important that we constantly check that we stick to the original X, Y axes, even on each individual part.
När man börjar med sin ”multi hooping sekvens” så gör man på samma sätt – överför mittpunkt och linjer till korresponderande linjer i brodérbågen. Jag går tillväga på samma sätt som med mittdelen – enda skillnaden här är att jag använt en 130x180 mm båge. Men det spelar ju ingen roll. Vi har ju från början gjort markeringar mätt upp avstånd etc.
When you start with the multi-hooping sequence, you do the same way – transfer the center point and lines to the corresponding lines in the embroidery hoop. I do exactly the same way as with middle part – only difference here is that I’ve used a 130x180 mm hoop. But it does not matter. We have from the beginning made markings measured by distance etc.
När jag sydde mittendelen så var ju den en applikation och det fungerade fint att sy som det var på bordstabletten.
When I sewed the middle part it was an appliqué and it worked nicely to sew as it was on the placemat.

Men när jag kom till bokstäverna märkte jag att den strukturerade ytan på tyget behövde en ”topping” i form av vattenlösligt mellanlägg, typ Solvy.
But when I got to the letters I noticed that the textured surface of the fabric needed a "topping" in the form of water-soluble stabilizer, such as for example Solvy.

När allt är klart så tog jag några vanliga små bambu grillpinnar och stoppade in i sömsmånen i vardera kant.
When all is done, I took some ordinary small bamboo grill sticks and tucked into the seam on each edge.
Detta gjorde att bonaden hängde mycket rakare.
This made the door-/wall hanging to hang much straighter.

I mitt nästa inlägg som blir det sista i denna serie så ska jag visa hur man kan göra bokstäverna å, ä och ö som finns i det svenska alfabetet men inte i det engelska. I regel kan man med små knep skapa nya bokstäver – för det mesta ska jag kanske tillägga.
In my next post that will be the last in this series I will show how to make the letters å, ä and ö that are in the Swedish alphabet but not in the English. As a rule, you can create new letters with small tricks – most of the time I might add.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren
Embroidery Software from Embrilliance
Font from Jolson Design – 684 Tickled Pink
Placemat MÄRIT from IKEA
Quilt Fabrics from Tilda range

2 comments:

 1. wow this is wonderful thankyou for showing us how to make it,i am also your newest follower,hope you have a lovely day xx

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you. I am so glad you like it.
   Lotta

   Delete