Saturday, January 6, 2018

Making a small Door Hanging with Text - 6

Last part in this series and that is where I will show you how I solved the fact that there is no Å/å in English alphabets. In the Swedish alphabet we have both Å/å, Ä/ä and Ö/ö. Basically that is an A with a small circle on top or an A with two dots. The Ö is similarly an O with two dots. So there you have the answer. A small workaround but doable.
Sista delen i denna serie och det är där jag kommer att visa dig hur jag löst det faktum att det inte finns någon Å/å i det engelska alfabetet. I det svenska alfabetet har vi både Å/å, Ä/ä och Ö/ö. i princip är det ett A med en liten ring ovanpå eller ett A med två prickar. Ö är på samma sätt en O med två prickar. Så där har du svaret. En liten ”omväg” men genomförbart.


Det är inte alltid det finns skandinaviska bokstäver i de alfabet man köper. Merparten är engelska och då är det naturligt eftersom de bokstäverna inte finns. Har man tur kan man göra punkter och andra tecken i alfabeten. Så här gick jag tillväga. Det började med att jag försökte skriva VÅRT i rutan för text. Då blev resultatet så här och det för att det inte finns något Å.
It is not always there are Scandinavian letters in the alphabets you buy. Most are English and then it is natural because those letters do not exist. If you are lucky, you can make bullets and other characters in the alphabets. This is how I proceeded. It started with me trying to write VÅRT (our) in the text box. Then the result was like this and so because there is no Å.
Detta löser man genom att se hur ett litet o ser ut i den fonten. Oftast går det väldigt bra och man kan förändra storleken lite. Annars får man kanske ta ett litet o från en annan font eller så gör man helt enkelt en liten rund cirkel om man har ett stygnsättningsprogram.
This is solved by seeing how a lowercase “o” looks in that font. Usually it is very good and you can change the size a bit. Otherwise you may have to take a lowercase “o” from another font or you simply make a small round circle if you have a digitizing program.

När det gäller Ä och Ö så är det ju bara ett vanligt A och ett vanligt O med två punkter ovanför. Punkter går oftast att göra i den fonten man arbetar med men går det inte så använd et font som har punkter.
When it comes to Ä and Ö it's just a normal A and a normal O with two dots/points above it. Dots/points can usually be made in the font you work with but it is not possible to use a font that has dots/points.

Därefter är det bara att positionera ringen (lilla o justerat till lämplig storlek) och de två punkterna ovanför respektive bokstav.
Then just position the ring (lowercase “o” adjusted to the appropriate size) and the two dots above each letter.

Har man som jag gjorde skrivit de två punkterna med mellanrum kan man behöva justera mellanrummet och det är superlätt i Embrilliance. Man drar bara i handtaget vid space och så kan man finjustera avståndet.
Have you as I did written the two points with spacing, you may need to adjust the gap and it is super easy in the Embrilliance. You just pull the handle at space and you can fine-tune the distance.

Så där nu har jag Å, Ä och Ö. Samma sak gör man naturligtvis med de små bokstäverna.
So there, now I have Å, Ä and Ö. Of course, the same thing is done with the lowercase letters.
Facts about designs/fabrics etc:
Embroidery Software from Embrilliance
Font from Jolson Design – 684 Tickled Pink
Fonts to show from Embrilliance Software

No comments:

Post a Comment