Thursday, February 22, 2018

For a baby - 5

Ja, då har vi faktiskt skapat alla objekt/broderier vi behöver och nu ska vi bara sätta samman dem till ett enda broderi. För att avgöra åt vilket håll den öppna rektangel ska placeras kan ni ha hjälp av denna skiss. Om jag har ansiktet längst till höger ska öppningen placeras inåt dvs på den vänstra sidan. Följaktligen så blir då öppningen på den sida som enbart har rutmönstret på höger sida.
Well, then we've actually created all the objects/embroideries we need and now we'll just put them together into a single embroidery. To determine in which direction the open rectangle should be placed, you can use this sketch. If I have the face on the far right, the opening should be placed inward i.e. on the left side. Consequently, the opening will be on the side that has only grid on the right side.
För den högra delen sett på bilden gäller följande:
1. Ni börjar med att öppna Premier+ 2 Extra och sätter bågstorlek (Hoop) till 240x150 mm.
2. Därefter så infogar ni den hela rektangeln. Den kommer att sys först och sy samman vadd och tyg på ovansidan på mellanlägget.
3. Näst i tur är designen med ansiktet, texten och rutmönstret
4. Slutligen rektangeln med en sida borttagen.
For the right side of the picture the following applies:
1. You start by opening Premier+ 2 Extra and set the hoop size (Hoop) to 240x150 mm.
2. Then, insert the full rectangle. It will be sewn first and sew together the batting and fabric on the top of the stabilizer.
3. Next in turn is the design with the face, the text and grid.
4. Finally, the rectangle with one side removed.
För den vänstra delen sett på bilden gäller följande:
1. Ni börjar med att öppna Premier+ 2 Extra och sätter bågstorlek (Hoop) till 240x150 mm.
2. Därefter så infogar ni den hela rektangeln. Den kommer att sys först och sy samman vadd och tyg på ovansidan på mellanlägget.
3. Näst i tur är designen med enbart rutmönstret.
3. Slutligen rektangeln med en sida borttagen.
For the left of the picture the following applies:
1. You start by opening Premier+ 2 Extra and set the hoop size (Hoop) to 240x150 mm.
2. Then, insert the full rectangle. It will be sewn first and sew together the batting and fabric on the top of the stabilizer.
3. Next in turn is the design with the grid.
4. Finally, the rectangle with one side removed.
För mittendelen gäller följande:
1. Ni börjar med att öppna Premier+ 2 Extra och sätter bågstorlek (Hoop) till 240x150 mm. För den högra delen sett på bilden gäller följande:
2. Därefter så infogar ni den hela rektangeln. Den kommer att sys först och sy samman vadd och tyg på ovansidan på mellanlägget.
3. Näst i tur är designen med enbart rutmönstret.
4. Slutligen infogas de 2 linjerna högst upp och längst ner. Håll koll på vilken höjd ni har på de andra rektanglarna. En ytterligare sak att komma ihåg är att centrera de olika delarna – fast inte då linjerna på mittendelen.
For the middle, the following applies:
1. You start by opening Premier+ 2 Extra and set the hoop size (Hoop) to 240x150 mm.
2. Then, insert the full rectangle. It will be sewn first and sew together the batting and fabric on the top of the stabilizer.
3. Next in turn is the design with the grid.
4. Finally, the 2 lines are inserted at the top and bottom. Keep track of the height you have on the other rectangles. One more thing to remember is to center the different parts – but not the lines on the middle part.


Premier+2 is Embroidery Software from Husqvarna Viking.

Wednesday, February 21, 2018

For a baby - 4

Nu har vi gjort en hel rektangel, en rektangel där ena sidan är borttagen och vi har även tittat på hur man gör dem i Premier+ 2 Create samt även i Premier+ 2 Extra. Det senare blir kanske några moment mer men jag tycker att det är spännande att se att man faktiskt kan ”trolla” lite med programmet.
Now we have made a closed rectangle, a rectangle where one side is removed and we have also looked at how to make them in Premier+ 2 Create and also in Premier+ 2 Extra. The latter is perhaps a few steps more, but I find it exciting to see that you can actually "conjure" a bit with the program.
Nu har vi kvar att göra en linje och det kan också göras i både Premier+ 2 Create samt även i Premier+ 2 Extra.
Vi börjar i  Premier+ 2 Create och går där till Precise Create i meny raden. Ni ska fortfarande ha er 240x150 mm båge. Välj No Fill och sedan en Double Stitch. Klicka på Create Area or Line. Sätt 2 punkter som når nästan från sida till sida. Linjen bör vara ca 147-148 mm lång. Högerklicka för att slutföra kommandot. Spara sedan linjen som dels en .edo-fil och en broderifil. Jag har valt en double stitch här för att få lite styrka i sömmen.
Now we have left to make a line and it can also be done in both Premier+ 2 Create and also in Premier+ 2 Extra.
We start in Premier + 2 Create and go there to precise Create in the menu bar. You should still have your 240x150 mm hoop. Select No Fill and then Double Stitch. Click Create Area or Line. Put 2 points that reach almost from side to side. The line should be about 147-148 mm long. Right-click to complete the command. Then save the line as both a. edo file and an embroidery file. I have chosen a double stitch here to get some strength in the seam.

Men hur gör man det då i Premier+ 2 Extra? Börja med en Hoop som är 240x150 mm. Gå till Border i menyraden och välj nu istället att i Motif Underline skriva in längden på linjen exempelvis 147 mm. I Select Motif ändrar vi nu till
Group: Husqvarna Viking
Category: A Utility Stitches
Pattern: 1 (raksöm)
Längd som du vill ha längden på stygnen. Därefter trycker man på OK.
Sedan är det bara att trycka på Apply.
But how do you do that then in Premier+ 2 Extra? Start with a Hoop that is 240x150 mm. Go to border in the menu bar and choose now instead to in Motif underline type the length of the line for example 147 mm. In Select Motif We now change to
Group: Husqvarna Viking
Category: A Utility stitches
Pattern: 1 (straight stitch)
Length: the length you want of the stitches. Then press OK.
Then just press Apply.
OK så vad återstår att göra? Naturligtvis att skapa en design och här har jag använt mig av de Super design som som finns i Premier+ 2 Embroidery Software samt de förtillverkade typsnitt-här Kids. Gör designen du vill ha och spara den.
Ok so what remains to be done? Of course to create the design and here I made use of the Super designs that are within Premier+ 2 Embroidery Software as well as the premade fonts – here Kids. Make the design you want and save it.
Sen kommer vi att lägga ett quilt-mönster runt det och då går vi till Wizards i menyraden och välj Quilt Block.
Then we will add a quilt pattern around it and so we go to Wizards in the menu line and choose Quilt Block.
Välj Filled Quilt Block; Inner Embroidery och tryck sedan på Nästa.
Choose Filled Quilt Block; Inner Embroidery and then press Next.
Välj Shape 2 och skriv in följande mått för sidorna A: 150 mm och B: 240 mm. Avmarkera Cut Line.
Choose Shape 2 and set the sides as A: 150 mm and B: 240 mm. Uncheck Cut Line.
Sen Nästa igen och klicka på Open Embroidery. Här väljer du det broderi du nyss gjort och sparat. Tryck sedan på Nästa.
Then next again and click on Open Embroidery. Here you select the embroidery you have just made and saved. Then tap Next.
Nu ska man välja avstånd till broderiet för quilt-mönstret. Jag låt det vara 5 mm.
Now you have to choose distance to the embroidery for the quilt pattern. I leave it to be 5 mm. 
Default kommer stipple-mönstret upp men jag väljer att ändra till Diamond Fill och i Options ändrar jag storlek till  25 mm. Därefter trycker jag på slutför.
Default, the Stipple pattern will appear but I choose to change to Diamond Fill and in Options I change the size to 25 mm. Then I press finish.
Nu har vi alltså även ett quiltblock med vår design och ett rutmönster.
Now we also have a quiltblock with our design and a grid pattern.
Det sista blocket vi ska göra är ett helt neutralt block och vi gör på samma sätt. Vi går vi till Wizards i menyraden och välj Quilt Block.
Välj Filled Quilt Block; No Inner Shape och tryck sedan på Nästa.
Finally we will create an empty block with a quilt patter so we go to Wizards in the menu line and choose Quilt Block.
Choose Filled Quilt Block; No Inner Shape and then press Next.
Välj Shape 2 och skriv in följande mått för sidorna A: 150 mm och B: 240 mm. Avmarkera Cut Line. Sen Nästa igen.
Choose Shape 2 and set the sides as A: 150 mm and B: 240 mm. Uncheck Cut Line. Then press Next again.
Default kommer stippel-mönstret upp men jag väljer att ändra till Diamond Fill och i Options ändrar jag storlek till  25 mm. Därefter trycker jag på slutför.
Default a stipple pattern will appear but I choose to change to Diamond Fill and in Options I change the size to 25 mm. Then I press finish.

Så där ett helt neutralt block. Nu är det bara att börja sätta samman dem.
So there is a completely neutral block. Now we’ll just start putting them together.

Premier+2 is Embroidery Software from Husqvarna Viking.

Tuesday, February 20, 2018

For a baby - 3

Nästa steg i vår process att skapa olika element som vi kan sätta samman är att skapa den rektangel som saknar en sida. Jag har ju hittills skapas den rektangel som syr fast ovansidan och vadden på mellanlägget. Men nu ska vi skapa de linjer som syr fast baksida och innerficka.
Det allra lättaste är ju att göra detta i Create modulen och då gör vi som tidigare beskrivits.
The next step in our process of creating different elements we can put together is to create the rectangle that lacks a side. So far, I have created the rectangle that attaches the top fabric and the batting on the stabilizer. But now we will create the lines that sew the back and inside pocket.
The easiest thing is to do this in the Create module, and we will do the same as described earlier.
Välj Quick Create – No fill – Double Stitch. Klicka på Shapes 1 och sen på Shapes symbolen.
Select Quick Create – No Fill – Double Stitch. Click Shapes 1 and then on the shapes icon.
Nu ska vi ändra storlek och det kan göra på lite olika sätt. Man kan manuellt dra ut rektangeln till den storlek man ska ha. Man kan dock behöva finjustera lite med Modify.
Eller så kan man gå till Home menyn – Modify och välja Scale to fit hoop vilket gör att åtminstone bredden nu är nästan 148 mm – eller 148.4 mm. Sen får vi ändra höjden i Modify-Modify Block och då måste vi avmarkera Proportional. Jag ändrar till 159% vilket ger 238.2 mm vilket är det närmaste jag kan komma på detta sätt. Men det får vara ”good enough”.
Now let's change the size and it can be done in slightly different ways. You can manually pull the rectangle out to the size you want. However, you may need to fine-tune a bit with Modify.
Or you can go to the Home menu – Modify and choose the Scale to fit hoop which means that at least the width is now almost 148 mm – or 148.4 mm. Then we get to change the height in Modify - Modify Block and then we have to uncheck proportional. I change to 159% which gives 238.2 mm which is the closest I can come in this way. But it may be "good enough".

Därefter markerar man Double Stitch i Filmstrip – högerklickar och väljer Properties. Nu kommer en ruta som heter ”Fill Area and Line” upp. Avmarkera rutan för ”Closed Border Line”. Spara designen både som en .edo fil och en broderifil.
Then select Double Stitch in Film Strip - right-click and select Properties. Now a box called "Fill Area and Line" appears. Uncheck the box for "Closed Border Line". Save the design both as an .edo file and an embroidery file.
Om man nu inte har Create modulen som ingår i Premier+ 2 Ultra (den kompletta programserien) så kan man faktiskt göra det i Premier+ 2 Extra 😊 Lite krångligare men fullt möjligt.
Det man måste komma ihåg är att en av de saker jag tycker är fenomenalt bra med att skapa en Basting Line eller ram i Premier+ 2 Extra är att start och stopp faktiskt börjar i nederkantens mitt.
If you do not now have the Create module that is part of Premier + 2 Ultra (the complete program series), you can actually do it in Premier + 2 Extra 😊 A little more complicated but fully possible.
What one has to remember is that one of the things I think is phenomenally good with creating a Basting Line or Frame in Premier+ 2 Extra is that start and stop actually start in the middle of the bottom line.

Men i detta fall där vi ska ta bort en sida så är det ett problem. Vi ska nämligen ta bort en sida och det som då kommer att hända är följande
But in this case we're going to remove a page, that's a problem. We're going to delete a page and what's going to happen is the following
Start blir i övre vänstra hörnet och sedan ner till nerkantens mitt. Därefter så blir en ny sekvens med ett hoppstygn från nederkantens vänstra hörn till nederkantens mitt. Nu är väl det iofs inget jätteproblem men det är ju alltid trevligare om allt sys i en följd så ni väljer vad ni vill göra. Som sagt ni får ett lite hopp och sen sys den sista biten från andra hållet men det kommer inte att påverka resultatet,
Start will be in the upper left corner and then down to the middle of the bottom. Then there will be a new sequence with a jump stitch from the bottom corner of the lower edge to the center of the lower edge. Now it's not a big problem, but it's always nicer if everything sits in a row so you choose what you want to do. As you said, you get a little jump and then the last bit sewn from the other side but it will not affect the result.
Men man kan på ett enkelt sätt komma förbi detta. Om ni i i Change Hoop sätter Orientation till Rotated istället och upprepar proceduren med att gå till Border och göra en Running Stitch runt bågen område denna gång med 1-2 mm margin. Jag har valt 1 mm – anledningen är att jag vill att denna söm täcker den förra så det inte syns på det färdiga resultatet.
But you can easily get past this. If you're in Change Hoop, check Rotated as Orientation instead and repeat the procedure of going to Border and making a Running Stitch around the hoop area this time with 1-2 mm margin. I have chosen 1 mm - the reason is that I want this seam to cover the previous one so it does not appear on the finished result.
Nu kommer start och stopp ligga i nederkant som tidigare.
Now the start and stop will be in the bottom as before.
Men om vi nu ändrar tillbaka Orientation till Natural….
But if we now change Orientation to Natural ....…och sedan gör en 90 grader Rotate på designen så kommer start/stopp ligga på ena långsidan. Ni kan se att jag trycker på 45 Rotate 2 ggr.
... and then make a 90 degree Rotate on the design, then start / stop will be on one long side. You can see that I press 45 Rotate 2 times.
Nu kan vi gå till Modify i Menyraden och med Select dra en ruta runt bara den yttersta linjen. Sen klickar vi på Delete (röda krysset)
Now we can go to Modify in the Menu bar and with Select drag a box around just the outermost line. Then we click on Delete (Red Cross)

Nu ser det ut så här. Nu har vi ju tagit och bara klippt rakt av genom stygnen och det är ju samma sak om ni gör det på en söm ni sytt på maskinen – trådarna börjar att gå upp. 
Now it looks like this. Now we have just cut straight through the stitches and that's the same if you do it on a seam you’ve sewn on the machine - the threads begin to unravel. 

Så vi behöver infoga några fäststygn. Har man Premier+ 2 Modify finns en funktion att lägga till fäststygn men vi kan göra det manuellt här. 
So we need to insert some tie stitches. If you have Premier+ 2 Modify there is a function to add tie stitches, but we can do it manually here. 

Vi går till Modify i menyraden och om jag zoomar in ser ni att det är avskuret en aning för långt in men det kan jag fylla på med insert stitches lite fram och tillbaka. Jag lokaliserar min sista stygnpunkt med Select Stitches.
We go to Modify in the menu bar and if I zoom in you'll see that it's cut a bit too far, but I can fill it with insert stitches a bit back and forth. I locate my last stitch point with Select Stitches.

Därefter trycker jag på Insert Stitches och börjar lägga på stygnpunkter samtidigt som jag går ut några millimeter i kanten.
Then I press Insert Stitches and start stitching points as I walk out a few millimeters at the edge.

Här ser ni resultatet före och efter i nederkanten. Det är ingen vetenskap utan jag går bara några stygn fram och sen tillbaka. Detta är ju bara ett par millimeter vi rör oss inom.
Here you can see the result before and after at the bottom edge. It's no science but I'm just walking a few stitches forward and then back. This is just a few millimeters we are moving in.
När du gjort detta så sparar du designen under nytt namn.
Once you've done this, save the design under new name.

Premier+2 is Embroidery Software from Husqvarna Viking.