Saturday, February 17, 2018

Circle, hearts and LOVE - 6

My second dish cloth is also made with the low density circles I used on both my potholder and the previous dish cloth. Although these circles are a bit larger. With this dish cloth I have used text – writing with so called BX fonts.
Min andra disktrasa görs också med låg-densitet cirklar jag använt på både min grytlapp och tidigare disktrasa. Även om dessa cirklar är lite större. På denna disktrasa har jag använt text – och skrivit med så kallade BX-teckensnitt. 

BX-fonter - innan jag började använda dem hade jag hört talas om dem, men kunde inte riktigt förstå vad som var så anmärkningsvärt. Jag hade ett program där jag kunde skriva med fonter som ingår i programmet och de var många. Det var och är bra typsnitt och jag använder dem fortfarande. Men jag kunde inte lägga till fler fonter av olika slag såvida jag inte skapade ett eget fonter. Så när jag upptäckte BX-tecknen öppnade en helt ny värld framför mina ögon. Som med mönster finns det bra och det är inte så bra, men det är något du lär dig. Ofta kan jag få BX-fonter (som kan jämföras med ett format men med så mycket mer med) för en mycket rimlig summa pengar. Embrilliance har också en "fri programvara" bara för att hantera BX-fonter, även om jag tror att när du upptäcker Essentials kommer du inte att vara utan den. Tja, jag skulle säga ingen av modulerna. Du kan hitta information om Embrilliance Express och BX fonter i denna video.
BX fonts – before I started using them I had heard about them, but couldn’t really understand what was so remarkable. I had a software where I could type with the font included in the software and those were many. It´was and is good fonts and I still use them. But I couldn’t add more fonts of different types unless I created a font of my own. So when I discovered the BX fonts a whole new world opened in front of my eyes. As with designs there are good ones and there are not so good ones, but that is something you learn. Often I can get the BX fonts (which could be compared to a format but with so much more included) for a very reasonable amount of money. Embrilliance also has a “free software” just to deal with the BX fonts even though I think that when you discover Essentials you will not be without it. Well I would say none of the modules. You can find information on Embrilliance Express as well as BX fonts in this video.

Det som är bra med BX fonterna är förutom att det finns massor av fonter att köpa att de i Embrilliance kan formas och ”editeras” på olika sätt. Nedan ska jag visa några exempel. Men första ska jag infoga cirklarna. Som tidigare öppnar jag min ”fiktiva ram” som är 150x200 mm.
The good thing about the BX fonts is besides that there are lots of fonts to buy that they in Embrilliance can be shaped and "edited" in different ways. Below I'll show some examples. But first I'll insert the circles. As before, I open my "fictitious frame" which is 150x200 mm.
Eftersom min disktrasa har ett hål i vänstra eller högra hörnet beroende på vilken sida jag vill ha upp så infogar jag en rektangel som är ca 40x40 mm. Det görs enklast genom att infoga en fyrkant från Merge designs from Library. Därefter lägger jag den i hörnet där mitt hål kommer vara på disktrasan. Den tas sedan bort när jag är färdig med min design.
Since my dishcloth has a hole in the left or right corner depending on which side I want to have up, I insert a rectangle that is about 40x40 mm. It is easiest to do by inserting a square from the Merge designs from Library. Then I put it in the corner where my hole will be on the washcloth. It will then be removed when I am finished with my design.

Om jag tänkt placera designen så här så kommer det inte bli så bra. Därför placerar jag dem åt andra hållet.
If I intended to place the design this way it will not be so good. Therefore, I put them in the other direction.
Därefter kan jag börja experimentera med mina BX fonter. Jag ska välja en font som inte är alltför tär och här kan stygnantalet ge en hint. Nu väljer jag en font som består av en massa rakstygn. Faktiskt riktigt rolig. DEN KAN NI HITTA HÄR.
Then I can start experimenting with my BX fonts. I'll choose a font that is not too dense and here, the stitch number can give a hint. Now I choose a font that consists of a bunch of running stitch. Actually really funny. YOU CAN FIND IT HERE.
Sen kan jag justera form, avstånd etc på BX fonten genom att i Properties ändra form etc. Man kan rotera designen som jag gjort här.
Then I can adjust the shape, distance etc on the BX font by in the Properties change shape etc. You can rotate the design like I've done here.
Man kan exempelvis ändra avstånd så att bokstäverna kommer närmre eller längre ifrån varandra.
For example, you can change distances so that the letters come closer or farther apart.
Man kan genom att markera den gröna punkten i en bokstav enbart justera den.
You can select the green dot in a letter only to adjust that one.
Man kan göra texten kursiv.
You can make the text italic.

Man kan kurva texten uppåt eller neråt både på toppen och botten, bara för att nämna några exempel.
You can curve the text up or down both on the top and bottom, just to name a few examples.
Jag kan till och med bestämma i vilken ordning bokstäverna ska sys, nåja några av dem i alla fall 😊
I can even decide in what order the letters should be sewn, well some of them anyway 😊
När jag sedan syr så fäster jag disktrasan i min ram av teflonbakplåtspapper. Sen är det bara att sy.
When I embroider I attach the dishcloth in my frame made of Teflon baking sheet. Then just sew.
Ni kan se att förberedelser som att fästa i ramen och mäta avstånd för hål innan jag infogade rutan i min design.
You can see that preparations like attaching to the frame and measuring the distance of holes before I inserted the box into my design.
Facts about designs/fabrics etc:
Embroidery Software Embrilliance
Dishcloths PLUSSIG from IKEA

No comments:

Post a Comment