Monday, February 19, 2018

For a baby - 2

Jag nämnde i förra avsnittet att jag byggt upp detta runt 5 olika moment i Premier+2. Jag har faktiskt på senare tid börjat göra olika enskilda designs som jag i slutändan sammanfogat. På så sätt kan man också bygga upp ett bibliotek av olika ”element” som kan återanvändas. Om ni tänker efter så är ju en ITH ett projekt som består av olika delar och olika ”element” såsom linjer, rektanglar etc. I detta avsnitt tänkte jag visa hur man gör en rektangel som omger 240x150 mm bågen.
I mentioned in the last blogpost that I built this up around 5 different elements in Premier+ 2. In fact, I have recently started to make various individual designs that I have ultimately merged. In this way you can also build up a library of different "elements" that can be reused. If you think of it - an ITH is a project that consists of different parts and different "elements" such as lines, rectangles etc. In this post I thought to show how to make the rectangle surrounding the 240x150 mm hoop.
Rektangeln som fick vara en slags ”Basting Line” men inte med så långa stygn. Syftet var ju att fästa vadd och tyg på mellanlägget.
The rectangle that got to be a kind of "basting Line" but not with such long stitches. The aim was to attach the batting and fabric to the stabilizer.
Det enklaste tycker jag är att gå till Premier+ 2 Extra. Öppna en båge som är 240x150 mm i Natural Orientation.
The simplest thing, I think, is to go to Premier+ 2 Extra. Open an hoop that is 240x150 mm in the Natural Orientation.
Därefter gå till Border. Välja 0 i Margin och avmarkera Group och Rounded Corners. Därefter väljer man Running Stitches och en stygnlängd efter eget val i Options. Runt 2.2 mm tycker jag är bra för det tyg och vadd jag tänkt använda. Spara denna ram under valfritt namn. Lämpligt kan ju vara Ram Running Stitches 240x150 mm (239.8x149.8).
Then go to Border. Select 0 in Margin and deselect Group and Rounded Corners. Then you choose Running stitches and a stitch length at your choice in options. Around 2.2 mm I think is good for the fabric and batting I intended to use. Save this frame under any name. Suitable can be Frame Running stitches 240x150 mm (239.8 x 149.8).
Man kan ju också göra denna ram i Create Modulen. Där tänkte jag göra ramen utan sida. Men det är ju fullt möjligt att även göra den hela ramen där på både mer och mindre snabba sätt. Nu tänkte jag visa det allra enklaste – därmed inte sagt de mest optimala 😊
Öppna Create modulen i Premier+ 2. Sätt bågstorleken till 240x150 mm Natural Orientation (detta görs i Hoop/Change Hop i Home menyn)
One can also make this frame in the Create module. There I thought to make the frame without a side. But it is quite possible to also make the whole frame there in both more and less rapid ways. Now I thought to show the simplest – thus not to say the most optimal 😊
Open the Create module in Premier+ 2. Set the hoop size to 240x150 mm Natural Orientation (this is done in Hoop/Change Hop in Home menu)
Välj Quick Create – No fill – Running Stitch. Klicka på Shapes 1 och sen på Shapes symbolen.
Select Quick Create – No Fill – Running Stitch. Click Shapes 1 and then on the shapes icon.
Nu ska vi ändra storlek och det kan göra på lite olika sätt. Man kan manuellt dra ut rektangeln till den storlek man ska ha. Man kan dock behöva finjustera lite med Modify. I bilden har jag inte dragit ut den fullt ut.
Now let's change the size and it can be done in slightly different ways. You can manually pull the rectangle out to the size you want. However, you may need to fine-tune a bit with Modify. In the photo I haven't pulled it out as far as I can.
Eller så kan man gå till Home menyn – Modify och välja Scale to fit hoop vilket gör att åtminstone bredden nu är nästan 150 mm – eller 149.8 mm. Sen får vi ändra höjden i Modify-Modify Block och då måste vi avmarkera Proportional. 
Or you can go to the Home menu – Modify and choose the Scale to fit hoop which means that at least the width is now almost 150 mm – or 149.8 mm. Then we get to change the height in Modify - Modify Block and then we have to uncheck proportional. 
Scale to fit
Height 160%

Jag ändrar till 160% vilket ger 239.7 mm vilket är det närmaste jag kan komma på detta sätt. Men det får vara ”good enough”.
I change to 160% which gives 239.7 mm which is the closest I can come in this way. But it may be "good enough".

Eller det 3:e sättet är att i Modify-Modify Block ändra siffrorna i procent på bägge samtidigt och även här måste man avmarkera Proportional.
Spara denna ram under valfritt namn. Lämpligt kan ju vara Ram Running Stitches 240x150 mm (239.7x149.8). Spara både som en .edo fil (stygnsättningsfilen) samt en stygnfil som din maskin läser. I det fallet så måste du använda exportera. I nästa avsnitt ska vi modifiera den rektangel vi gjort och ta bort en sida. Jag kommer att visa detta både i Create och i Premier+ 2 Extra.
Or the 3rd way is that in Modify - Modify blocks change the numbers in percentage on both at the same time and also here you have to uncheck proportions.
Save this frame under any name. Suitable can be Frame Running stitches 240x150 mm (239.7 x 149.8). Save both as an .edo file (the digitizing file) and a embroidery file that your machine reads. In this case you must use Export. In the next section we will modify the rectangle we have made and remove one side. I will show this both in Create and in Premier+ 2 Extra.

Premier+2 is Embroidery Software from Husqvarna Viking.

No comments:

Post a Comment