Monday, February 5, 2018

Inspired by coffee to make a colorful ITH potholder - 2

How do you do when joining a design like the words "Cook Good Food" with the first ITH block? This tutorial will be in Embrilliance and Stitch Artist. 
Hur gör man då när man sammanfogar en design som orden ”Cook Good Food” med det första ITH blocket? Denna tutorial görs i Embrilliance och Stitch Artist.
Det första jag gjorde var att tilldela vart och ett av orden en egen färg. Detta för att få dem att bli ”egna objekt som är lättare att hålla reda på”. Nu var de ju egna objekt från början i min BE fil men jag tycker att det är enklare att ha olika färger eftersom stygnfilen slog ihop dem till ett objekt.
Hamnar man i det läget så får man ”köra designen” i Stitch Simulatorn och sedan göra ett stopp och infoga ett färgbyte efter varje ord. Eller så kan man använda Stitch Edit och ”splitta” varje ord till en egen design. Så ett bra råd är att spara BE filen och tilldela varje objekt en egen färg. Det betyder ju inte att man senare kan ändra till samma färg eller bara låta bli att byta trådfärg.
The first thing I did was to assign each of the words a separate color. This makes them become "their own items that are easier to keep track of". Now they were their own items from the beginning in my BE file but I find it easier to have different colors because the stitch file put them together as one object.
If you get into that position, you'll have to "run the design" in the Stitch Simulator and then make a stop and insert a color change after each word. Or you can use Stitch Edit and "split" each word into a separate design. So one good advice is to save the BE file and assign each item its own color. This does not mean that you cannot later change to the same color or just change the color of the thread.
Det jag tänkte på när jag gjorde orden var att de skulle vara max 39 mm höga. Eftersom vardera ord enbart innehöll 4 bokstäver så var inte längden ett problem. Så här såg det ut när jag importerade orden eller helt enkelt gjorde en ”drag and dropp”.
What I thought of when I did the words was that they would be max 39mm high. Since each word contained only 4 letters, the length was not a problem. This was how it looked like when I imported the words or simply made a "drag and drop".
Nu ska varje ord sorteras in i de ”tomma fälten” mellan remsorna. Ni kan naturligtvis dra dem till sin plats men det finns ett verkligt ”fool proof” sätt – nämligen X,Y koordinaterna.
Now every word must be sorted into the "empty fields" between the strips. You can of course drag them into their place, but there is a real "fool proof" way - namely the X, Y coordinates.
Eftersom vi har gjort mellanrummen exakt 40 mm så är det lätt att veta var den horisontella mitten är. Ovan ser ni att den första mitten är vid 70 mm.
Because we have made the spaces exactly 40 mm, it's easy to know where the horizontal center is. Above you can see that the first middle is at 70 mm.
Så här ser det ut för det första ordet. Inte riktigt i mitten och vid 46.91. Detta ska nu ändras till 0 och 70.
This is how it looks like the first word. Not quite in the middle and at 46.91. This will now be changed to 0 and 70.
Nu gör ni likadant på de andra två orden. De ska ha positionerna 0 och 0 på det mittersta ordet och 0 och -70 på det tredje och sista ordet. I nästa avsnitt ska jag visa er tre sätt att göra den outline med vändöppning som syr fast bakstycket.
Now you'll do the same on the other two words. Their positions are 0 and 0 for the middle word and 0 and -70 on the third and last word. In the next post I will show you three ways to make the outline with a turning opening that sews the backing in place.

No comments:

Post a Comment