Tuesday, February 6, 2018

Inspired by coffee to make a colorful ITH potholder - 3


När jag sparat designen/designerna så importerar jag dem i ”stitch format” alltså själv filen maskinen broderar med, in i Embrilliance. I förra avsnittet infogade jag orden – eller snarare positionerade dem efter designen med tygbitarna. Den kan ni ju ha sparat i två designs eller en kombinerad. Jag börjar med att markera en av Position linjerna (jag har ju satt dem till samma färg) och går till Edit och väljer ”Select by Color”. Då kommer alla 4 Position linjer bli markerade. Sen väljer jag Cut/Paste och får dem då att bli ett eget objekt som jag därefter lägger på plats 1.
When I’ve saved the design/designs, I import them in "stitch format", i.e. the file you embroider with, into Embrilliance. In the previous blog post I inserted the words - or rather positioned them after the design with the pieces of fabric. You may have saved it in two designs or one combined. I start by selecting one of the Position Lines (I have put them to the same color) and go to Edit and select "Select by Color". Then all 4 Position lines will be highlighted. Then I select Cut/Paste and then get them to be their own item, which I then put in position no 1.
Sedan gör jag likadant med Material linjerna dvs de linjer som i en applikationssekvens syr fast tyget innan man klipper. Dessa linjer gör jag dock en Delete (ta bort) på eftersom jag kommer att använda Vliesofix och då enbart behöver applikationssömmen.
Dessa kan jag också gruppera ihop på liknande sätt. På så sätt kan jag göra det lite mer rationellt. Men ni väljer naturligtvis helt själva 😊 Bra va?
Allra först vill jag däremot ha en Basting linje – så jag väljer Utilities och Baste design. Denna kommer att lägga en linje precis i ytterkanten av hela designen. Detta för att hålla fast tyget på ovansidan och vadden.
Then I do the same to the Material lines, i.e. the lines that in an appliqué sequence sews the fabric before cutting. However, I will delete these lines because I will use fusible web and then only need the appliqué stitch.
These can I also group together in a similar way. That way, I can do it a bit more rationally. But of course you choose the very best 😊 Good?
First of all, I want to have a Basting line - so I choose Utilities and Baste design. This will add a line just to the outer edge of the entire design. This is to hold the fabric on the top and the batting.
Därefter är det ett tredje eller om vi räknar Basting linjen ett fjärde objekt som ska skapas. Det är en rektangel/linje som ska sy fast bakstycket med en vändöppning. Den linjen ska ligga innanför de andra linjerna. Denna kan vi nu göra på 3 olika sätt.
Then there is a third or if we count the Basting line a fourth object to be created. It is a rectangle/line to sew the back piece with a turning opening. That line should lie inside the other lines. We can now do this in 3 different ways.
1. Göra helt på fri hand. Det vill säga vi går till Stitch Artist genom att trycka på Create delen och sedan sätter vi stygnpunkter enligt bilden nedan. Det blir vanliga Running Stitches och glöm inte Tie at Entry och Tie at Exit, dvs fäststygnen.
1. Make it free hand. That is, we go to Stitch Artist by pressing the Create icon and then put stitch points as shown below. It will be common Running Stitches and do not forget Tie at Entry and Tie at Exit, i.e. the tie stitches.

2. Vill du kan du som hjälp importera en rektangel som är 147x237 mm. Sätt punkter enligt steg 1 med hjälp av mallen och gör om den till running stitches eller double stitches. Ta sedan bort mallen och glöm inte Tie at Entry och Tie at Exit, dvs fäststygnen.
2. If you like you can import a rectangle that is 147x237 mm. Insert points according to step 1 using the template, assign running or double stitches to that line. Then remove the template and do not forget Tie at Entry and Tie at Exit, i.e. the fasteners.
3. Eller använd mallen och gör en öppning i toppen. Infoga 2 extra stygnpunkter där du vill ha öppningen. 
3. Or use the template and make an opening at the top. Insert 2 extra stitches where you want the opening.
Lägg till 2 punkter i toppen enligt bild.
Add 2 points in the top as shown.

Se till att klicka på Close/Open Outline så du kan flytta start/stopp. Markera punkten till vänster och tryck på Open/Close Outline. Nu ändras den röda punkten till den stygnpunkten.
Be sure to click Close / Open Outline to move start / stop. Select the point to the left and press Open / Close Outline. Now the red point changes to the stitch point. 

Gör om rektanglen till Running stitches.
Replace the rectangle for Running stitches.
Flytta ena punkten åt höger så det blir en öppning i toppen.
Move one point to the right so it will form an opening.


Flytta sedan start och stoppunkterna.
The move the start and stop points.

När allt detta är gjort ska vi se till att alla objekt sys i rätt ordning.
1. Basting linjen
2. Remsorna
3. Orden
4. Rektangeln som syr fast bakstycket.
Once all this is done, we will ensure that all objects are sewn in the correct order.
1. Basting the line
2. The fabric strips
3. The words
4. The rectangle that stitches the back piece.


 Börja med att spänna mellanlägg i en båge som är 150x240 mm.

Begin by hooping stabilizer in a hoop that is 150x240 mm.
Därefter läggs vadden och linnetyget för ovansidan. Nu sys Basting linjen.
Then add the batting and the linen fabric to the top. Now sew the Basting line.

När jag sytt alla placeringslinjer så är det dags för remsorna. Jag stryker på remsorna som jag försett med Vliesofix. I detta fall klipper jag dem så nära 30 mm som jag kan.
When I’ve sewn all placement lines it is time for the fabric strips. I press the strips I prepared with fusible web. In this case, I cut them as close to 30 mm as I can.
Sedan sys applikationssömmen.
Then sew the appliqué stitch.

Sedan är det dags för orden.
Then it's time for the words.

När de är sydda så ska bakstycket läggas på och sys fast med den i toppen öppna rektangeln.
When sewn, put the backing on and sew with the top open rectangle.
Därefter tar man ur arbetet ur bågen och klipper man ner sömsmånen
Then you remove the work from the hoop and cut down the seams
Vänd ut och in genom vändöppningen. Lägg i en hängare
Turn in and out through the turning opening. Put a hanger in the opening

Sy en linje runt kanten.

Sew a line around the edge.


Nu är grytlappen färdig.
Now the potholder is finished.

No comments:

Post a Comment