Monday, February 12, 2018

Rusty Fabric – part 5


Avslutningsvis tänkte jag ge er några tips på hur man placerar designs och hur man kan använda templates mer än till att för klippa applikationstygerna. När du skriver ut templates/pappersmallar ur Embrilliance så behöver du ju inte ha all information om färger etc. Du kan ju ha det om du vill ha en bild bredvid maskinen men dessa ska vi klippa i. Däremot behöver du ha det man kallar cross hairs, dvs + tecknet i mitten och de linjer som går ut från det. Dessa hjälper oss att passa in i motsvarande linjer i bågen. Vidare är en linjal, sax och knappnålar bra att ha. Jag brukar jobba på mitt strykbord som har en metallbotten med hål. Ojoj säger ni – nålar och metall….ja fast det är bra med hålen nålarna går igenom bra och man behöver ju inte tvinga in nålarna i metallen 😊
In conclusion, I would like to give you some tips on how to place designs and how to use templates more than to cut the appliqué fabrics. When you print templates from Embrilliance, you do not need to have all the information about colors, etc. You may have it if you want a picture next to the machine but the we should cut. However, you need the cross hairs, i.e. the + character in the middle and the lines that go out of it. These help us to fit into the corresponding lines in the hoop. Furthermore, a ruler, scissors and pins are good to have. I usually work on my ironing board that has a metal bottom with holes. Ohhh you say - pins and metal .... well it's good with the holes the needles go through well and you do not have to force the needles into the metal 😊

När jag ska se hur allt ska placeras brukar jag ta mina mallar och placera ut dem på tyget i de fall kan inte specifikt måste ha det på en väldigt precis plats då använder jag X,Y koordinaterna jag berättade om i min lilla dörrbonads tutorial.
When I want to see how everything is to be placed, I usually take my templates and put them on the fabric in cases that don’t necessary have to be on point precise. In that case I use the X, Y THE COORDINATES I HAVE WRITTEN ABOUT in MY LITTLE DOOR HANGING tutorial.

Vidare så upptäckte jag att det var lättare att brodera på det färdiga kuddfodralet om jag vände det ut och in när jag skulle passa in det i brodérbågen eller snarare passa in på mellanlägget eftersom jag använde den sk ”floating method”. Det är när man inte spänner fast i bågen utan enbart fäster tyget på mellanlägget. 
Furthermore, I discovered that it was easier to embroider on the finished pillow case if I turned it inside out when I had to align it into the embroidery hoop or rather onto the stabilizer as I used the “floating method”. This is when you do not hoop the fabric in the hoop but only attach the fabric to the stabilizer.För att överföra linjerna från pappersmallen så brukar jag klippa upp + tecknet och sedan vika undan 2 flikar och dra med penna längs de skurna kanterna. Här ritade jag lite snett (använde inte linjal) som jag ändå fick göra sedan för att fixa till det.
To transfer the lines from the paper template, I usually cut the + character and then flip 2 tabs and draw with an erasable pen along the cut edges. Here I drew freehand (did not use a ruler), which I still had to do then to fix it.

Sedan är det bara att brodera – jo jag höll på glömma…det kan vara bra att ha några hårklämmor för att hålla undan tyget. Detta är ett av de tillfällen när man aldrig ska gå ifrån maskinen (om man nu ska det 😊)
Then it's just to start embroidering - I forgot to say ... it might be good to have some hair clips to hold off the fabric. This is one of the times when you never get away from the machine (if you do it anyway 😊)


Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren NINE NICE LIVES
Embroidery Software used from Embrilliance

No comments:

Post a Comment