Monday, March 19, 2018

“Embroidered Jewelry” - 1


Jag tycker att det är väldigt kul att göra egna ”textila smycken”. Dels ser man dem inte på vem som helt och man kan ju göra dem i vilka färger man vill.
Nu tänkte jag ge mig på att sy ETT HÄNGSMYCKE och därför har en del rekvisita införskaffats.  Pärlor och sy tråd. Jag kommer att sy denna lace design med Gütermann’s All purpose tråd. Jag tycker faktiskt att Lace designs blir väldigt bra med denna. De blir lite mattare (snyggt enligt mig) och de får en bättre stabilitet (bra enligt mig).
I think it's very fun to make my own "textile jewelry". On the other hand, you do not see them on everyone and you can do them in whatever colors you want.
Now I thought about sewing A PENDANT and therefore some supplies were purchased. Beads and sewing thread. I will sew this lace design with Gütermann’s All-purpose thread. I actually think that Lace designs get very good with this one. They get a matte sheen (good in my opinion) and they get better stability (good in my opinion).
Så det är väl bara att sätta igång. Lite är det väl som denna bild säger ”TO BE - OR - NOT TO BE – SEEN”. Ni ser väl även att jag använt reflexband runt mina rullar av mellanlägg - så perfekt. Ett bra tips. Sen kan man ju använda dem själv också när det är mörkt – för att bli sedd. Dessa reflexer har en liten öjlett i sidan. Där skulle man kunna fästa en etikett med vad detta är för mellanlägg. Smart va?
Hur smycket blir – jag det får ni vänta till nästa inlägg för att se. Det ska broderas , sköljas, torka och monteras. På återseende 😊
So it's just getting started. Little is it as this picture says "TO BE - OR - NOT TO BE - SEEN". You can also see that I used reflective tapes around my rolls of stabilizer - so perfect. A good tip. Then you can use them yourself when it is dark – to be seen. These reflectors have a small eyelet in the side. There you would be able to attach a label to see what kind ot stabilizer it is. Smart huh?
How the jewelry will be - I'll have to wait for the next post to see. It should be embroidered, rinsed, dried and mounted. See you in the next post 😊
Facts about designs/fabrics etc:

Sunday, March 18, 2018

“Don’t settle for ordinary” - 2


”S--t happens” well sometimes is actually does😊

Jag tyckte allt flöt på jättebra när jag skulle brodera ryggen på min t-shirt. Men visst händer små missöden som när jag ska sätta i bågen i maskinen och upptäcker att jag spänt tyget i ramen åt precis fel håll. Nåja, det var ju lätt att fixa – bara att spänna om.
I thought everything went on really well when I would embroider the back on my T-shirt. But of course, small mishaps like when I should put the hoop in the machine and find that I hooped the fabric in the hoop in just the wrong direction. Oh well, it was easy to fix – just to re-hoop.
Men när jag ser att jag inte ritat på tejpen utan fått blyerts på t-shirten var det inte så roligt. 
But when I see that I did not draw on the tape but had a pencil stroke on the T-shirt it was not so much fun. 
Nåja lite såpa på ett tag och sen skölja. Detta fick jag naturligtvis göra när allt var klart men innan jag satte strykjärnet på tyget.
Well, a little soap on that line for a while and then rinse. That, of course, I was doing that when everything was finished but before ironing.

Men efter att ha brodera text och applikationerna med guldskinn så skulle jag klippa ut allt. Inga missöden där även om jag skulle rekommendera att ha vattenlösligt även under skinnet eftersom det gör själva klippningen mot t-shirt tyget så mycket lättare.
But after having embroidered text and the appliqués with faux gold leather I would cut everything out. No mishaps there although I would recommend having water soluble stabilizer even under the leather because it makes the actual cutting against the T-shirt fabric so much easier.
Sedan är det bara att riva bort mellanlägg ock klippa runt och emellan det klippbara mjuka lite genomskinliga mellanlägget som kommer att sitta kvar på baksidan.
Then it is just to tear away the stabilizer and cut around and between the cut-away soft mesh stabilizer that will remain on the back.
Nåväl inte blir man glad när man, efter att ha lossat på tyget från bågen, ser att jag hoppas över att sy en sak – ser ni? Jag vet när det hände. Tråden strulade och jag höll på med det och sedan var jag ju klar med översta meningen så jag hoppade fram till nästa färg. Hjärnsläpp.
Well, you will not be happy when, after loosening the fabric from the hoop, you see that you’ve skipped sewing one thing – do you see? I know when it happened. The thread was giving me trouble and I was fixing that and then I was finished with the top sentence so I jumped to the next color. Speak about to drawing a blank.
Jo, apostrofen i ”don’t”. OK - detta var svårare. Eftersom jag rubbat på tyget i bågen kan jag inte bara sätta tillbaka bågen i maskinen. Vad kan jag då göra? Jo, pennor för att måla på tyg. Apostrofen behöver ju bara vara ett rakt streck så det borde jag kunna måla på. Jag får öva mig lite på en spill bit jersey. Tejpbitar man kan måla emellan kan också hjälpa. 

Well, the apostrophe in "don't". OK - this was harder. Since I have moved the fabric from its position in the hoop I cannot just put the hoop back in the machine. What can I do? Well, pencils to paint on fabric. The apostrophe just needs to be a straight line so I should be able to paint that on. I get to practice a bit on a spill piece of jersey. You can paint in between pieces of tape which can also help. 

Behandla färgpennan på föreskrivet sätt så färgen håller.
Treat the ink in the prescribed way so the color lasts.
Ja, vad säger ni, en vanlig ordinär vit t-shirt. Inte så mycket att hurra för…men vänta varför nöja sig med det vanliga?
Well, what do you say, a regular ordinary white T-shirt. Not so much to cheer for... But wait - why settle for ordinary?

Om vi vänder t-shirten och tittar på ryggen så blev det helt plötsligt mycket roligare. Tänk så bra att ha en brodérmaskin och ett Embroidery Software.
Vill ni även läsa första delen på detta så återfinns den här.
If we turn the T-shirt and look at the back, it was all of a sudden much more enjoyable. Think so good to have a embroidery machine and a Embroidery Software.
We you also read the first part of this so it is found here.

Facts about designs/fabrics etc:
Designs from fruBlomgren Statements in Appliqué Letters


Saturday, March 17, 2018

“Don’t settle for ordinary” - 1

The preparations

Yesterday at lunch I went out to see if I could find some things on sale. I found a simple white t-shirt and a rather boring striped dress in a little thicker t-shirt material. Why do you buy something that you said is boring? Well, because you have seen that this spring it is very modern with embroidered texts on simple t-shirts. So with an embroidery machine and because it's my biggest hobby so why not. I have every opportunity to "not settle for the ordinary" 😊
I går på lunchen gick jag ut för att se om jag kunde hitta några reafynd. Jag hittade en enkel vit t-shirt och en ganska tråkig randig klänning i lite tjockare t-shirt material. Varför köper man då något man säger är tråkigt? Jo, för att man har sett att i vår är det väldigt modernt med broderade texter på enkla t-shirts. Alltså med en broderimaskin och eftersom det är min största hobby så varför inte. Jag har ju alla möjligheter att ”not settle for the ordinary” 😊

Just att “Don’t settle for ordinary” är inte mitt påfund utan är ett broderi jag köp (har köpt massa) i form av texter med underfundiga ”sayings”. Jag gillar texter som broderi och jag gör dem gärna själv i mina broderisoftware men som sagt jag behöver ju inte alltid uppfinna hjulet själv. Detta broderi är nästa på pricken vad jag vill göra men eftersom jag tänkt använda ett gulfärgat skinntyg (varför ” settle for ordinary” 😊) så måste jag dra isär bokstäverna lite. Nu beror det ju på hur broderiet är gjort men just detta är perfekt. Det går att dra isär bokstäverna så de får lite större mellanrum.
Just saying that "Do not settle for ordinary" is not my idea but is an embroidery I bought (I have bought a lot) in the form of TEXTS WITH CLEVER "SAYINGS". I like texts like embroidery and I like to do them myself in my Embroidery Software but as I said I do not always have to invent the wheel myself. This embroidery is next to the dot what I want to do but because I intended to use a gold-colored leather fabric (why "settle for ordinary" 😊) I have to disassemble the letters a bit. Now it depends on how the embroidery is done but this is just perfect. You can distinguish between the letters so they get a little longer from each other.

Jag väljer att göra detta i Embrilliance eftersom jag tycker det är väldigt enkelt att välja enskilda ”element” i form av de 3 komponenter som ingår i en applikationsbokstav. Jag brukar alltid börja med att se till att linjerna är märkta med Position och Material så inget oförutsett som borttag av överlappande stygn sker. Här ska jag bara visa principen på ett enkelt broderi i form av ABC. Nu gör jag inget annat än bara flyttar isär bokstäverna.
I choose to do this in Embrilliance because I think it's very easy to choose individual "elements" in the form of the 3 components that are included in an appliqué letter. I usually always start by making sure the lines are marked with Position and Material so nothing unpredictable as removing overlapping stitches occurs. Here I will only show the principle of a simple embroidery in the form of ABC. Now I do nothing but just move the letters a little bit apart from each other.

Jag brukar börja med att sätta om bågen till en storlek som jag vill ha. För mitt broderi blev det 150x240 mm bågen. Därefter så börjar jag alltid med att flytta de två yttersta bokstäverna. För att flytta hela A så markerar jag Position, Material och Applikationslinjen för A i Properties. Sedan är det bara att flytta ut A en bit.

I usually start by changing to a hoop size that I want. For my embroidery it became the 150x240 mm hoop. Then I always start by moving the two outermost letters. To move the entire A, I select the Position, Material, and Appliqué lines for A in Properties. Then just move the A a bit.

Jag upprepar proceduren med C.

I repeat the procedure with the C.

Här ser ni även hur jag markerat de element som ingår i C. Därefter är det bara att justera de mellanliggande bokstäverna – i exemplet är det ju bara en men jag hoppas ni förstår principen.
Here you can see that I have marked the elements that the C consists of. Then just adjust the intermediate letters - in the example it's only one but I hope you understand the principle.

Nu ska jag sätta igång och sy och jag kommer sy i oväntat material och färg. Men mer om det i nästa del.
Now I'm going to get started and sew and I will sew in a non expected color and material. But more about that in the next part.

Facts about designs/fabrics etc:
Designs from fruBlomgren Statements in Appliqué Letters
Embroidery Software from Embrilliance

Friday, March 16, 2018

Embellishing ready bought potholders with embroidery without embroidering onto them - 4


When I made these potholders that I showed you in my previous post there were a couple of things to consider – like that they were already completed potholders with batting binding etc. This posed a number of challenges. All of you that embroider know that it isn’t optimal to embroider through very thick, padded items. Plus I didn’t want the back of the potholder showing the back of the embroidery. So I made up a little solution – patches. You can see how the two versions were made here.

När jag gjorde dessa grytlappar som jag visade i mitt förra inlägg så fanns det ett par saker att tänka på - som att de redan var färdiggjorda grytlappar med vaddering och kantremsa etc. Detta ställde mig inför ett antal utmaningar. Alla som broderar vet att det inte är optimalt att brodera genom mycket tjocka vadderade föremål. Plus att jag inte ville att baksidan av grytlappen skulle visa baksidan av broderiet. Så min lösning blev - lappar. Ni kan se hur jag gjorde de två versionerna här.

Däremot så kan man ju använda fler program än det jag visade och jag tänkte att jag skulle visa hur man kan göra formen för "eggsellent" i Premier+2 genom att använda funktionen i Modify. Börja med att öppna en båge som är 130x180 mm och infoga designen.
However, you can use more programs than what I showed and I thought I would show how to make the shape for the “eggsellent” in Premier+ 2 by using the function in Modify. Start by opening a hoop that is 130x180 mm and insert the design.

Gå sedan till Modify och Border. Sätt ett avstånd du vill ha till designen och markera Running Stitch i Stitch Type. Klicka på ikonen Border Embroidery.
Then go to Modify and Border. Put a distance you want for the design and select Running Stitch in Stitch Type. Click the Border Embroidery icon.

Klicka på create overlay border för att slutföra kommandot. Du ser nu att designen är aningen för stor.
Click on create overlay border to complete the command. You now see that the design is slightly too big.

Välj Select all. Ta tag i rotationshandtaget och vrid designen så den får plats i bågen. Du kan behöva justera avstånd.

Select All. Grasp the rotation handle and rotate the design so it fits in the Hoop. You may need to adjust the spacing.

Sätt sedan bågen i rätt position som den kommer att sitta i maskinen. Rotera designen 90 grader så du ser hur du sedan ska placera tyg och mall i bågen.
Then put the Hoop in the correct position as it will sit in the machine. Rotate the design 90 degrees so you'll see how to place the fabric and template in the hoop.

För den fullständiga instruktionen i detta hänvisar jag till mitt förra inlägg.
For the full instructions in this I refer to my previous post.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs from fruBlomgren EGGWORDS
Embroidery Software in this part : Premier+2 Ultra from Husqvarna Viking

Thursday, March 15, 2018

Embellishing ready bought potholders with embroidery without embroidering onto them - 3


When I made these potholders that I showed you in my previous post there were a couple of things to consider – like that they were already completed potholders with batting binding etc. This posed a number of challenges. All of you that embroider know that it isn’t optimal to embroider through very thick, padded items. Plus I didn’t want the back of the potholder showing the back of the embroidery. So I made up a little solution – patches. You can see two versions here.
När jag gjorde dessa grytlappar som jag visade i mitt förra inlägg  så fanns det ett par saker att tänka på - som att de redan var färdiggjorda grytlappar med vaddering och kantremsa etc. Detta ställde mig inför ett antal utmaningar. Alla som broderar vet att det inte är optimalt att brodera genom mycket tjocka vadderade föremål. Plus att jag inte ville att baksidan av grytlappen skulle visa baksidan av broderiet. Så min lösning blev - lappar. Ni kan se två versioner här.

Den rektangulära lappen är ju den enklaste. Här broderar man bara broderiet på ett stycke tyg och sedan klipper/skär man ut en rektangel efter de mått som passar grytlappen.
The rectangular patch is the easiest. Here you just embroider on a piece of fabric and then you cut out a rectangle according to the measurements of the potholder.När jag syr börjar jag med att sy min ”karta”, dvs alla Position Lines som visar var bitarna ska placeras.

Applikationsbitarna har jag klippt ut genom att använda den spegelvända mall jag skrev ut från Embrilliance. Jag har använt ett Vliesofix på baksidan av tyget och på det placerar jag de grovt utklippta mallarna. Mitt Vliesofix har inget papper så jag stryker fast det mellan teflonbakplåtspapper och när det fortfarande är lite varmt så fäste kopiepappret så pass bra att jag kan klippa ut efter det. Sedan lossnar det lätt också. Kanske att slå in öppna dörrar – men ni vill inte stryka fast kopiepappret på baksidan 😊 Använder man Vliesofix med papperslager kan man använda ett limstift och fästa mallen.

When I am sewing, I start sewing my "map", i.e. all Position Lines that show where the pieces should be placed.
I have cut out the appliqué pieces by using the mirrored template I printed from Embrilliance. I have used a Vliesofix (fusible web) on the back of the fabric and on that I put the roughly cut templates. My Vliesofix (fusible web) has no paper so I iron it between teflon baking paper and when it's still a little hot, I attach the copy paper which adheres so good that I can cut it out. Then it easily loosens too. Maybe to push at open doors - but you do not want to iron the copy paper on the back of the fusible web only. 😊 If you use Vliesofix (fusible web)  with paper layers, you can use a glue stick and attach the template.

Sedan börjar jag lägga tygstycken och sy i applikationssömmarna enligt färgsekvensen för designen. Om man valt att sy Position linjen och applikationssömmen i par så sys de ju allteftersom.
Then I start adding fabric pieces and sewing the appliqué stitch according to the Color Sequence of the design. If you have chosen to sew the position line and appliqué seam in pairs they stitch in the order to be sewn.

När broderiet/applikationen är sydd så tar jag ut tyget ur bågen och river bort mellanlägget. Stryk så broderiet tyget är riktigt slätt. 

When the embroidery/appliqué is sewn, I remove the fabric from the hoop and remove the stabilizer. Then iron/press the embroidery fabric. Skär/klipp enligt de mått som passar din grytlapp. Försök att matcha sidorna så att lappen i princip går ända till där kantremsan börjar. 

Cut according to the dimensions that fit your potholder. Try to match the sides so that the patch basically goes straight to where the edge strip begins. Om du vill kan du fästa lite Vliesofix på baksidan av tyglappen så den sitter på plats när du slutligen med en liten sicksack söm syr fast den runt om kanterna.

If you want, attach a little Vliesofix (fusible web) to the back of the fabric piece so that it stays in place when you finally stitch it around the edges with a small zigzag.

För att göra den andra varianten kan man ju göra på flera sätt. Antingen så klipper man ut efter formen på fri hand eller så kan man använda sitt Embroidery Software och göra en linje runt formen på applikationen/Broderiet. Jag har använt mig av Embrilliance Stitch Artist. In order to make the second variant, one can do it in several ways. Either way you cut out around the shape free hand or you can use your Embroidery Software and make a line around the shape of the appliqué/embroidery. I have used Embrilliance Stitch Artist.Ovan ser ni en liten bildsvit som visar hur man lägger till en outline. Beroende på form/motiv och text kan man bli tvungen att göra en Union för att få en heldragen linje.
Above you will see a small slide show that shows how to add an outline. Depending on the shape/motive and text, one may have to make an Union to get a solid line.
Eftersom min design var i det närmaste 180 mm lång och jag använde min 180x130 mm båge så var jag tvungen att rotera designen i bågen för att få plats. Alternativet är att välja en större båge.
Since my design was close to 180 mm wide and I used my 180x130 mm hoop, I had to rotate the design in the hoop to fit. The alternative is to choose a larger hoop.

När man roterat en design och vill brodera på ett randigt tyg kan det vara idé att skriva ut en pappersmall och placera i korrekt position på tyget och sedan med hjälp av mallens mittlinjer passa in det mot korresponderande linjer i bågen.

When you rotate a design and want to embroider on a striped fabric, it may be a good idea to print a paper template and place it in the correct position on the fabric and then fit the corresponding lines in the hoop using the centerline of the template.

När man sytt klart gör man som i förra fallet men skillnaden här är att man klipper precis innanför den sydda linjen. When you have finished the embroidery, you do as in the previous patch, but the difference here is to cut right inside the sewn line.


Därefter fäster man den broderade tyglappen på grytlappen och syr fast den med en liten sicksacksöm. Man kan naturligtvis sätta lite Vliesofix bakom lappen så den blir mer stabilt fäst på grytlappen.

Then attach the embroidered fabric patch to the potholder and sew it in place with a small zigzag stitch. You can of course use some fusible web behind the patch to make it more secured to the potholder.


Grytlappen färdig. På baksidan syns bara en svag kontur av sicksack. 


The potholder finished. On the back is only a faint line of the zigzag visible.


Facts about designs/fabrics etc:
Designs from fruBlomgren EGGWORDS
Embroidery Software : Embrilliance